องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพท์
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร/สาขาวิชา

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน
(จำนวนหลักสูตรฯ)
ไม่ผ่าน 0 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 0
ผ่าน 0.01 – 2.00 น้อย 0
ผ่าน 2.01 – 3.00 ปานกลาง 0
ผ่าน 3.01 – 4.00 ดี 23
ผ่าน 4.01 – 5.00 ดีมาก 1

ผลการดำเนินงาน  :   ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เปิดดำเนินการสอนทั้งหมด 24 หลักสูตร ระดับปริญาตรีจำนวน 19 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจำนวน 3 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และมีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานทุกหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้

คะแนนหลักสูตร/สาขาวิชาฯ  

ลำดับที่

หลักสูตร/สาขาวิชาฯ

คะแนนประเมิน

คะแนน
สถาบันยืนยัน

ระดับปริญญาตรี

1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

3.53

3.53

2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.79

3.79

3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3.81

3.81

4

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

3.41

3.41

5

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3.10

3.10

6

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

3.66

3.66

7

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

3.43

3.43

8

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.43

3.43

9

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

3.87

3.87

10

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

3.94

3.94

11

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

3.83

3.83

12

หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.94

3.94

13

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.68

3.68

14

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

3.89

3.89

15

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

3.96

3.96

16

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.72

3.72

17

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3.94

3.94

18

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

3.64

3.64

19

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

3.93

3.93

ระดับบัณฑิตศึกษา

20

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.85

3.85

21

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.23

4.23

22

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3.71

3.71

23

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.51

3.51

24

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.55

3.55

รวมคะแนน

89.37

89.37

คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร

3.72

3.72


* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานของทุกหลักสูตรเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ของ สกอ. ในรอบปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม สรุปได้ดังนี้

รายการหลักฐาน
ม.อ.อ.1.1-ป1-01 (ม.อ.อ.1.1-ป1-01.pdf)    รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)
ม.อ.อ.1.1-ป1-02 (ม.อ.อ.1.1-ป1-02.pdf) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

หมายเหตุ

1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สำหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์ บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

ผลการประเมิน
ข้อมูล 2558 2559 2560
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 223 222 215.50
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 28 32.50 31
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 12.56 14.64 14.39

หลักฐาน :
ม.อ.อ.1.2-ป1-01(ม.อ.อ.1.2-ป1-01.pdf) รายชื่ออาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ (QA-06)

 

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้
ร้อยละ 14.96

ดำเนินการได้
ร้อยละ 14.39

☐ บรรลุเป้าหมาย   ☑ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป ร้อยละ 15.00

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  1.80  คะแนน (เต็ม 5)ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้      ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน  : แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน

    ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

    ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน

    ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล 2558 2559 2560
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 223 222 215.5
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 177 169.5 162.5
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 37 41 42
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 9 11.59 11
จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 0 0 0
รวมจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 46 52.5 53
ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 20.63 23.65 24.59


หลักฐาน :

ม.อ.อ.1.3-ป1-01   อ้างถึง ม.อ.อ.1.2-ป1-01 (ม.อ.อ.1.2-ป1-01.pdf) รายชื่ออาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ (QA-06)

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
ร้อยละ 24.96

ดำเนินการได้
ร้อยละ 24.59

☐ บรรลุเป้าหมาย   ☑ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
ร้อยละ 25.00

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์   2.05   คะแนน (เต็ม 5)


* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนว ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
ม.อ.อ.1.4-ค1-01 ( ม.อ.อ.1.4-ค1-01.pdf  ) แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 และฐานข้อมูลนักศึกษา
http://reg.sau.ac.th/login.aspx
ม.อ.อ.1.4-ค1-02 ( ม.อ.อ.1.4-ค1-02.pdf) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา/ชมรมนักศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค1-03  ( ม.อ.อ.1.4-ค1-03.pdf  ) ตารางการให้คำปรึกษา/ตารางการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ที่ปรึกษา (Office Hour) และหน่วยบริการให้คำปรึกษา สำนักกิจการนักศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค1-04 ( ม.อ.อ.1.4-ค1-04.pdf  ) หน่วยพยาบาล
ม.อ.อ.1.4-ค1-05 ( ม.อ.อ.1.4-ค1-05.pdf  ) มีระบบติดตามการช่วยเหลือนักศึกษา Academic Success Center (ASC)
ม.อ.อ.1.4-ค1-06( ม.อ.อ.1.4-ค1-06.pdf  ) โครงการและรายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา รูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค1-07( ม.อ.อ.1.4-ค1-07.pdf  ) โครงการประชุมผู้ปกครองและลงนามค้ำประกันสัญญาเงินกู้ สำหรับนักศึกษาใหม่
ม.อ.อ.1.4-ค1-08  ( ม.อ.อ.1.4-ค1-08.pdf  ) facebook มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์ , facebook สำนักกิจการนักศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค1-09 โครงการและรายงานผล
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.pdf
- โครงการศาลจำลอง ชมรมสาขาวิชานิติศาสตร์.pdf
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
ม.อ.อ.1.4-ค2-01 ( ม.อ.อ.1.4-ค2-01.pdf  ) หนังสือการขอ อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ม.อ.อ.1.4-ค2-02 ( ม.อ.อ.1.4-ค2-02.pdf  ) รูปภาพประกาศให้นักศึกษาทราบทางบอร์ดประกาศ และ website, facebook สำนักกิจการนักศึกษา และหนังสือจากหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ
ม.อ.อ.1.4-ค2-03( ม.อ.อ.1.4-ค2-03.pdf  ) website แผนกกองทุนประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค2-04 ( ม.อ.อ.1.4-ค2-04.pdf  ) แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ม.อ.อ.1.4-ค2-05( ม.อ.อ.1.4-ค2-05.pdf  ) โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ม.อ.อ.1.4-ค3-01 ( ม.อ.อ.1.4-ค3-01.pdf  ) ใบคำร้องขอฝึกงาน และเอกสารบันทึกการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาและฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
ม.อ.อ.1.4-ค3-02 ( ม.อ.อ.1.4-ค3-02.pdf) โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ม.อ.อ.1.4-ค3-03 ( ม.อ.อ.1.4-ค3-03.pdf  ) โครงการและรายงานผลโครงการศาลจำลอง ชมรมสาขาวิชานิติศาสตร์
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน ข้อ 1 - 3 ทุกข้อ ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
ม.อ.อ.1.4-ค4-01 ( ม.อ.อ.1.4-ค4-01.pdf  ) ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560
ม.อ.อ.1.4-ค4-02 ( ม.อ.อ.1.4-ค4-02.pdf  )ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าภาคการศึกษาที่ 1/2560
ม.อ.อ.1.4-ค4-03 ( ม.อ.อ.1.4-ค4-03.pdf  ) ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560
5 นำผลการประเมินจากข้อ 4  มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
ม.อ.อ.1.4-ค5-01 
 - รายงานการประชุมสำนักกิจการนักศึกษาครั้งที่ 4/2560 และ ครั้งที่ 6/2560
- ผลการประเมินคุณภาพการให้ บริการที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ม.อ.อ.1.4-ค5-02
-รายงานการประชุมสำนักกิจการนักศึกษาครั้งที่ 4/2560 และ ครั้งที่ 6/2560
-โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าในภาคการศึกษาที่ 2/2560
ม.อ.อ.1.4-ค5-03 
-รายงานการประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 4/2560 และ ครั้งที่ 6/2560
-ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา การพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาภาค 2/2560
-โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
ม.อ.อ.1.4-ค5-04 ( ม.อ.อ.1.4-ค5-04.pdf  ) แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ม.อ.อ.1.4-ค6-01 
-โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
-โครงการการพัฒนาให้ข้อมูลและความรู้การประกอบอาชีพศิษย์เก่าร่วมกับ
-คณะบริหารธุรกิจ
-คณะวิศวกรรมศาตร์
-คณะนิติศาสตร์
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ม.อ.อ.1.4-ค6-02  ( ม.อ.อ.1.4-ค6-02.pdf  ) รูปภาพประกาศข้อมูลข่าวสารให้ทราบทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ facebook มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, facebook สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ มีการดำเนินการ
1 ข้อ 2  ข้อ 3 - 4 ข้อ   5 ข้อ 6  ข้อ

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
6 ข้อ

ดำเนินการได้
6 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  5  คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมาตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี


ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม ม.อ.อ.1.5-ค1-01 (ม.อ.อ.1.5-ค1-01.pdf)- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับ อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.1.5-ค1-02 (ม.อ.อ.1.5-ค1-02.pdf)รายงานความต้องการผู้ใช้บัณฑิตและรายงานผลการสำรวจการสอบถามความต้องการการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.1.5-ค1-03 (ม.อ.อ.1.5-ค1-03.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 37/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนักศึกษาและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ม.อ.อ.1.5-ค1-04 (ม.อ.อ.1.5-ค1-04.pdf)ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง รับรองนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ม.อ.อ.1.5-ค1-05 (ม.อ.อ.1.5-ค1-05.pdf)แผนการดำเนิน งานปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.1.5-ค1-06 (ม.อ.อ.1.5-ค1-06.pdf)โครงการและรายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ พัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้าง การจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
ม.อ.อ.1.5-ค1-07 (ม.อ.อ.1.5-ค1-07.pdf)หลักฐานรายงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 2/2560 ประเด็นประเมินผลการดำเนินงานการนำผลไปพัฒนา ปรับปรุง กำหนดแผนการดำเนินงานแผนปฎิบัติการโครงการปีการศึกษา 2561
ม.อ.อ.1.5-ค1-08 (ม.อ.อ.1.5-ค1-08.pdf)แผนการดำเนิน งานปีการศึกษา 2561
2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรม ม.อ.อ.1.5-ค2-01 (ม.อ.อ.1.5-ค2-01.pdf)ตารางสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.1.5-ค2-02 โครงการและรายงานผล
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีรับขวัญ
- โครงการตักบาตรเติมบุญ
ม.อ.อ.1.5-ค2-03 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการชมรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ
- โครงการจัดสอบ MOS และ ICDL ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.อ.อ.1.5-ค2-04 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการศาลจำลอง จำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศ
- โครงการชมรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการจัดสอบ MOS และ ICDL ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.อ.อ.1.5-ค2-05โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ  ของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริม  การประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการชมรมสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการรับขวัญหลานย่า
ม.อ.อ.1.5-ค2-06 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- โครงการรับขวัญหลานย่า
- โครงการจัดสอบ MOS และ ICDL ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.อ.อ.1.5-ค2-07 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางกรุงเทพมหานคร
- โครงการรับขวัญหลานย่า
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการเดิน-วิ่งการกุศล SAU MINI MARATHON 2018 คณะบริหารธุรกิจ
- โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาด
ม.อ.อ.1.5-ค2-08 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการรับขวัญหลานย่า
- โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
ม.อ.อ.1.5-ค2-09 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการตักบาตรเติมบุญ
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาด
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
ม.อ.อ.1.5-ค2-10 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีรับขวัญ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริม การประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.1.5-ค2-11 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการ
จัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ  ของนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาด
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการชมรมสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการตักบาตรเติมบุญ
ม.อ.อ.1.5-ค2-12 โครงการและรายงานผลโครงการ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการ จัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ  ของนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริม การประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการศาลจำลอง สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการชมรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- โครงการจัดสอบ MOS และ ICDL ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.อ.อ.1.5-ค2-13 โครงการและรายงานผล
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
- โครงการจัดสอบ MOS และ ICDL ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการชมรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ม.อ.อ.1.5-ค2-14 (ม.อ.อ.1.5-ค2-14.pdf)หนังสือแจ้งกำหนดการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลประพฤติดี ประจำปี 2561 และรายชื่อนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้ารับรางวัลและสำเนาเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ม.อ.อ.1.5-ค2-15 (ม.อ.อ.1.5-ค2-15.pdf)หนังสือเรียนเชิญเข้ารับรางวัลในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2561 และประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
ม.อ.อ.1.5-ค2-16 (ม.อ.อ.1.5-ค2-16.pdf)หนังสือรายงานผลการแข่งขันในการส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 (MOS Olympic 2018)
ม.อ.อ.1.5-ค2-17 (ม.อ.อ.1.5-ค2-17.pdf)- หนังสือรายงานผลการแข่งขันในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน CDL Digital Competition 2018 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ม.อ.อ.1.5-ค3-01(ม.อ.อ.1.5-ค3-01.pdf)โครงการและรายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ พัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการจัดกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา(ทุกคณะ) และส่งเสริมการประกันคุณภาพกับนักศึกษา
ม.อ.อ.1.5-ค3-02(ม.อ.อ.1.5-ค3-02.pdf)หนังสือเชิญและส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” จากมหาวิทยาลัยสยาม
4 ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ นำผลการประเมินมาปรับปรุง การดำเนินงานครั้งต่อไป ม.อ.อ.1.5-ค4-01 (ม.อ.อ.1.5-ค4-01.pdf)โครงการและ รายผลโครงการและตารางสรุปผล การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมและตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.1.5-ค4-02 (ม.อ.อ.1.5-ค4-02.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ประเด็นการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561
ม.อ.อ.1.5-ค4-03 (ม.อ.อ.1.5-ค4-03.pdf)แผนการ ดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561
5 ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ม.อ.อ.1.5-ค5-01 (ม.อ.อ.1.5-ค5-01.pdf)ตารางสรุปการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ม.อ.อ.1.5-ค5-02 (ม.อ.อ.1.5-ค5-02.pdf)ตารางสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมและตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6 นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ม.อ.อ.1.5-ค6-01
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560
- หนังสือรายงานผลการแข่งขันในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน   MOS Olympic Thailand Championship 2018 ครั้งที่ 16
- หนังสือรายงานผลการแข่งขันในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ
ม.อ.อ.1.5-ค6-02 (ม.อ.อ.1.5-ค6-02.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ และครั้งที่ 3/2560 และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี 2561

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2  ข้อ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

มีการดำเนินการ
6  ข้อ

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
6

ดำเนินการได้
6

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา

จุดเด่น

    ♦ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรณที่ 21 และทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


   ♦ มีการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศิลปและวัฒนธรรม ตลอดทั้งกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และนักศึกษาของสถาบันได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 4 คน


   ♦ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันและได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ เช่น รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 6 รางวัล จากการแข่งขัน Mos Olimpic Thailand Compettition 2018 ครั้งที่ 16 และรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 3 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2018 ครั้งที่ 2


 ♦ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2561 จำนวน 2 คน    ในด้านคุณธรรม จริยธรรม  1 รางวัล และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย 1 รางวัล

จุดที่ควรพัฒนา
   ♦ พัฒนาศักยภาพในการเข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันของนักศึกษาในเวทีระดับชาติและ/นานาชาติเพิ่มมากขึ้น


   ♦ การวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง


♦ กระตุ้นให้คณาจารย์พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและขอตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย


ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์


ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   ม.อ.อ.2.1-ค1-01(ม.อ.อ.2.1-ค1-01.pdf) ข้อบังคับ ม.อ.อ. ว่าด้วย การส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.2555
ม.อ.อ.2.1-ค1-02 (ม.อ.อ.2.1-ค1-02 .pdf)ระเบียบ ม.อ.อ. ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ.2558
ม.อ.อ.2.1-ค1-03(ม.อ.อ.2.1-ค1-03.pdf) ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและการปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ.2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-04 (ม.อ.อ.2.1-ค1-04 .pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และ งานสร้างสรรค์ พ.ศ.2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-05(ม.อ.อ.2.1-ค1-05.pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนการวิจัยแก่คณาจารย์ บนพื้นฐาน ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชนท้องถิ่น และสังคม
ม.อ.อ.2.1-ค1-06 (ม.อ.อ.2.1-ค1-06 .pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง เกณฑ์และแนวการปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) พ.ศ.2559
ม.อ.อ.2.1-ค1-07 (ม.อ.อ.2.1-ค1-07 .pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัย และการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559
ม.อ.อ.2.1-ค1-08(ม.อ.อ.2.1-ค1-08.pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ สำหรับเดินทางไปนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-09(ม.อ.อ.2.1-ค1-09.pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง หัวข้อวิจัยที่มหาวิทยาลัยให้ การสนับสนุน พ.ศ.2559
ม.อ.อ.2.1-ค1-10 (ม.อ.อ.2.1-ค1-10 .pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 255/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-11(ม.อ.อ.2.1-ค1-11.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 266/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการดูแลสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-12(ม.อ.อ.2.1-ค1-12.pdf)แผนการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมงบประมาณ (ผ.1-ผ.4)
ม.อ.อ.2.1-ค1-13 (ม.อ.อ.2.1-ค1-13.pdf)บันทึกที่ สว 98 /2560 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-14 (ม.อ.อ.2.1-ค1-14.pdf)แผนกลยุทธ์ด้าน การวิจัย และแผนพัฒนาการวิจัย 5 ปี (ปี พ.ศ.2559-2563)
ม.อ.อ.2.1-ค1-15(ม.อ.อ.2.1-ค1-15.pdf)คู่มือการขอทุน อุดหนุนการวิจัยและขั้นตอนการนำเสนอโครงการวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-16 (ม.อ.อ.2.1-ค1-16.pdf)คู่มือการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
ม.อ.อ.2.1-ค1-17 (ม.อ.อ.2.1-ค1-17.pdf)เกณฑ์การประเมิน ข้อเสนอโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.อ.อ.2.1-ค1-18(ม.อ.อ.2.1-ค1-18.pdf)18 ขั้นตอนการรับทำงานที่ปรึกษา ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านที่ปรึกษาไทย ม.อ.อ.2-ค1-19 ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ม.อ.อ.2.1-ค1-19(ม.อ.อ.2.1-ค1-19.pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่อง ขั้นตอนการขอรับเงินสนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ม.อ.อ.2.1-ค1-20
20 ฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัย เพื่อสืบค้นผลงานวิจัย ผ่านเว็บไซต์ http://research.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค1-21(ม.อ.อ.2.1-ค1-21.pdf)ตารางและกราฟเปรียบเทียบเปรียบเทียบบทความวิจัย/การขอทุนวิจัยภายใน/การขอทุนวิจัยภายนอก/การยื่นจดลิขสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ http://research.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค1-22(ม.อ.อ.2.1-ค1-22.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 255/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-23(ม.อ.อ.2.1-ค1-23.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-24(ม.อ.อ.2.1-ค1-24.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 9/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-25 (ม.อ.อ.2.1-ค1-25 .pdf)25 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุน อุดหนุนการวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค1-26 (ม.อ.อ.2.1-ค1-26.pdf)ที่ สว 55-56/2561 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าเบี้ยประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และค่าดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
ม.อ.อ.2.1-ค1-27 (ม.อ.อ.2.1-ค1-27.pdf)27 บันทึกขอแจ้งแก้ไขเค้าโครงการวิจัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ http://eoffice.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค1-28(ม.อ.อ.2.1-ค1-28.pdf)สว 133/2561 บันทึกขอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค1-29 ลิงค์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิจัย http://research.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค1-30(ม.อ.อ.2.1-ค1-30.pdf)หนังสือตกลงว่าจ้างที่ 1/2560 (ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข)
ม.อ.อ.2.1-ค1-31 (ม.อ.อ.2.1-ค1-31 .pdf)สัญญาว่าจ้าง เลขที่ 171/2561 (ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์)
ม.อ.อ.2.1-ค1-32 (ม.อ.อ.2.1-ค1-32 .pdf)สัญญาเลขที่ วช (อ) (ทม)/33/2561 (อ.มุสตาซะห์ ยูโซะ)
ม.อ.อ.2.1-ค1-33 (ม.อ.อ.2.1-ค1-33 .pdf)33 หนังสือตกลงว่าจ้าง ที่ 2/2560 (อ.ศราวุธ เอี่ยมสอาด)
ม.อ.อ.2.1-ค1-34  (ม.อ.อ.2.1-ค1-34.pdf)สัญญาจ้างทำโครงการ (ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ และทีมงาน)
ม.อ.อ.2.1-ค1-35  (ม.อ.อ.2.1-ค1-35.pdf)ตารางงานวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ (QA-13)
ม.อ.อ.2.1-ค1-36 (ม.อ.อ.2.1-ค1-36 .pdf)หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์
2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม.อ.อ.2.1-ค2-01(ม.อ.อ.2.1-ค2-01.pdf)หลักฐานห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิชา
ม.อ.อ.2.1-ค2-02ระบบฐานข้อมูลห้องสมุด http://library.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค2-03 แหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัย และแหล่งข้อมูลสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยผ่าน เว็บไซต์สำนักวิจัยhttp://research.sau.ac.th
ม.อ.อ.2.1-ค2-04 ระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
https://www.tci-thaijo.org/
ม.อ.อ.2.1-ค2-05 (ม.อ.อ.2.1-ค2-05 .pdf)ระบบฐานข้อมูล google Scholar สืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ
ม.อ.อ.2.1-ค2-06(ม.อ.อ.2.1-ค2-06.pdf)ระบบ check point firewall ในการป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูลวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค2-07 (ม.อ.อ.2.1-ค2-07 .pdf)ระบบป้องกันการใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะวิชา โดยใช้วิธีลงชื่อผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
ม.อ.อ.2.1-ค2-08 (ม.อ.อ.2.1-ค2-08 .pdf)ที่ สว 128/2560 บันทึกขออนุมัติโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค2-09 (ม.อ.อ.2.1-ค2-09 .pdf)ที่ สว 149/2560 บันทึกรายงานผลโครงการสัมมนา และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค2-10 (ม.อ.อ.2.1-ค2-10 .pdf)ที่ สว 41/2561 บันทึกขออนุมัติโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะวิชา
ม.อ.อ.2.1-ค2-11 (ม.อ.อ.2.1-ค2-11 .pdf)ที่ สว 88/2561 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการฯ
ม.อ.อ.2.1-ค2-12(ม.อ.อ.2.1-ค2-12.pdf)ที่ สว 132/2560 บันทึกขออนุมัติโครงการฯ
ม.อ.อ.2.1-ค2-13(ม.อ.อ.2.1-ค2-13.pdf)ที่ สว 9/2561 บันทึกรายงานผลการดำเนินการของการจัดโครงการฯ
ม.อ.อ.2.1-ค2-14(ม.อ.อ.2.1-ค2-14.pdf)ที่ สว 70/2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ประจำปีการศึกษา 2559
ม.อ.อ.2.1-ค2-15(ม.อ.อ.2.1-ค2-15.pdf)15 ที่ สว 105/2560 บันทึกรายงานโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-16(ม.อ.อ.2.1-ค2-16.pdf)สัญญาเลขที่ วช (อ) (ทม)/33/2561 (อ.มุสตาซะห์ ยูโซะ)
ม.อ.อ.2.1-ค2-17(ม.อ.อ.2.1-ค2-17.pdf)หนังสือตกลงว่าจ้าง ที่ 1/2560 (ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข)
ม.อ.อ.2.1-ค2-18(ม.อ.อ.2.1-ค2-18.pdf)หนังสือตกลงว่าจ้างที่ 2/2560 (อ.ศราวุธ เอี่ยมสอาด)
ม.อ.อ.2.1-ค2-19 (ม.อ.อ.2.1-ค2-19 .pdf)สัญญาจ้างทำโครงการ (ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ และทีมงาน)
ม.อ.อ.2.1-ค2-20 (ม.อ.อ.2.1-ค2-20 .pdf)ตารางแสดงบทความวิจัย/บทความวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (QA-12)
ม.อ.อ.2.1-ค2-21 (ม.อ.อ.2.1-ค2-21 .pdf)ที่ ทบธ 8/2561 เรื่อง ขออนุมัติการไปนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติ (ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ)
ม.อ.อ.2.1-ค2-22 (ม.อ.อ.2.1-ค2-22 .pdf)ที่ ทฟฟ24 /2561 เรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกสถานที่และงบประมาณ (ผศ.ดร.สมเกียรติ เพียงพรานทอง )
ม.อ.อ.2.1-ค2-23 (ม.อ.อ.2.1-ค2-23 .pdf)คำสั่งที่ 273/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-24 (ม.อ.อ.2.1-ค2-24 .pdf)ประกาศการจัดการความรู้ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค2-25 (ม.อ.อ.2.1-ค2-25 .pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-26 (ม.อ.อ.2.1-ค2-26 .pdf)ที่ สว 112/2561 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-27 (ม.อ.อ.2.1-ค2-27 .pdf)ที่ สว 138/2561 บันทึกรายงานโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-28 (ม.อ.อ.2.1-ค2-28.pdf)คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค2-29 (ม.อ.อ.2.1-ค2-29.pdf)คำสั่งที่ 5/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561
ม.อ.อ.2.1-ค2-30 (ม.อ.อ.2.1-ค2-30.pdf)คำสั่งที่ 70/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยา การเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ม.อ.อ.2.1-ค2-31 (ม.อ.อ.2.1-ค2-31.pdf)สว 7/2560 บันทึกขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค2-32 (ม.อ.อ.2.1-ค2-32.pdf)รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยา การเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
ม.อ.อ.2.1-ค2-33 (ม.อ.อ.2.1-ค2-33.pdf)สว 153/2561 บันทึกรายงานผลโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยการเอเชียอาคเนย์ 2561 ครั้งที่ 5
ม.อ.อ.2.1-ค2-34 (ม.อ.อ.2.1-ค2-34.pdf)ที่ ศธ 0582.16 /2477 เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (RMUTRcon)
ม.อ.อ.2.1-ค2-35 (ม.อ.อ.2.1-ค2-35.pdf)ที่ มท.0300/ ว.742/2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
ม.อ.อ.2.1-ค2-36 (ม.อ.อ.2.1-ค2-36.pdf)ที่ มท.0300/ ว.1033/2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11
ม.อ.อ.2.1-ค2-37 (ม.อ.อ.2.1-ค2-37.pdf)ที่ มท.0300/ 378/2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
ม.อ.อ.2.1-ค2-38 (ม.อ.อ.2.1-ค2-38.pdf)ที ศธ 0524.10 /2431 เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการ
ม.อ.อ.2.1-ค2-39 (ม.อ.อ.2.1-ค2-39 .pdf)หนังสือที่ วช 0005/ว 73 เรื่อง ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ม.อ.อ.2.1-ค2-40 (ม.อ.อ.2.1-ค2-40.pdf)ที่ สว 81/60 บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมโครงการและงบประมาณงาน มหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ม.อ.อ.2.1-ค2-41 (ม.อ.อ.2.1-ค2-41 .pdf)ที่ สว 5/61 บันทึกรายงานโครงการและงบประมาณงานมหกรรมการนำ เสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ม.อ.อ.2.1-ค3-01 (ม.อ.อ.2.1-ค3-01 .pdf)01 แผนการปฏิบัติ งานประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (ผ.1-ผ.4)
ม.อ.อ.2.1-ค3-02  (ม.อ.อ.2.1-ค3-02.pdf)ตารางแสดงรายชื่อและเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน วิจัย (QA - 11 )
ม.อ.อ.2.1-ค3-03(ม.อ.อ.2.1-ค3-03.pdf)สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
ม.อ.อ.2.1-ค3-04(ม.อ.อ.2.1-ค3-04.pdf)สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ม.อ.อ.2.1-ค4-01(ม.อ.อ.2.1-ค4-01.pdf)แผนการปฏิบัติ งานพร้อมงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย (ผ.1-ผ.4)
ม.อ.อ.2.1-ค4-02 (ม.อ.อ.2.1-ค4-02 .pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2560
ม.อ.อ.2.1-ค4-03 (ม.อ.อ.2.1-ค4-03 .pdf)ตารางแสดงรายชื่อและเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (QA-11)
ม.อ.อ.2.1-ค4-04 (ม.อ.อ.2.1-ค4-04 .pdf)ตารางแสดงบทความวิจัย/บทความวิชการ หรือ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (QA-12)
ม.อ.อ.2.1-ค4-05 (ม.อ.อ.2.1-ค4-05 .pdf)สัญญาทุน อุดหนุนการวิจัย
5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ม.อ.อ.2.1-ค5-01 (ม.อ.อ.2.1-ค5-01 .pdf)แผนการปฏิบัติ งานประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมงบประมาณการวิจัย (ผ.1-ผ.5)
ม.อ.อ.2.1-ค5-02 (ม.อ.อ.2.1-ค5-02 .pdf)คำสั่งที่ 273/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ที่ได้จากการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค5-03 (ม.อ.อ.2.1-ค5-03 .pdf)ที่ สว 112 /2561 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค5-04 (ม.อ.อ.2.1-ค5-04 .pdf)ที่ สว 138/2561บันทึกรายงานผลโครงการเสวนาวิจัยการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.2.1-ค5-05 (ม.อ.อ.2.1-ค5-05 .pdf)ที่ สว 113/2561 บันทึกขออนุมัติโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค5-06(ม.อ.อ.2.1-ค5-06.pdf)06 ที่ สว 140/2561 บันทึกรายงานผลโครงการนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.2.1-ค5-07 (ม.อ.อ.2.1-ค5-07 .pdf)07 ตารางแสดงบทความวิจัย/บทความวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (QA-12)
6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด ม.อ.อ.2.1-ค6-01 (ม.อ.อ.2.1-ค6-01.pdf)ประกาศ ม.อ.อ. เรื่องการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยและการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559
ม.อ.อ.2.1-ค6-02(ม.อ.อ.2.1-ค6-02.pdf)แผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยและแผนพัฒนาการวิจัย 5 ปี (ปีพ.ศ.2556-25560)
ม.อ.อ.2.1-ค6-03 (ม.อ.อ.2.1-ค6-03.pdf)คู่มือการขอทุน อุดหนุนการวิจัยและขั้นตอนการนำเสนอโครงการวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค6-04(ม.อ.อ.2.1-ค6-04.pdf)คู่มือการทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์ม
ม.อ.อ.2.1-ค6-05  (ม.อ.อ.2.1-ค6-05.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 266/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะ กรรมการดูแลสนับสนุนการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
ม.อ.อ.2.1-ค6-06(ม.อ.อ.2.1-ค6-06.pdf)การประชุมคณะบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของคณาจารย์
ม.อ.อ.2.1-ค6-07 (ม.อ.อ.2.1-ค6-07 .pdf)หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ม.อ.อ.2.1-ค6-08 (ม.อ.อ.2.1-ค6-08 .pdf)คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2  ข้อ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

มีการดำเนินการครบ 6 ข้อ

ผลการประเมิน


เป้าหมายปีนี้ *
5 ข้อ

ดำเนินการได้
6 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ 5  คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม และ 2 : จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
            กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
            กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
            กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

หมายเหตุ

  1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
  2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงิน      ที่เบิกจ่ายจริง
  3. กรณีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วน  ผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
  4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

สูตรการคำนวณ
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐาน คณะนิติ คณะบริหาร คณะวิศวฯ คณะศิลปศาสตร์ฯ บัณฑิตวิทยาลัย
มนุษย์ฯ มนุษย์ฯ วิทยาศาสตร์ มนุษย์ วิทยาศาสตร์ มนุษย์ วิทยาศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน

-

415,000

11,615,103.40

-

-

1,100,000

550,000

จำนวนเงินสนับสนุนงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน

65,000

841,963

235,750

260,750

67,500

272,074

88,450

ยอดรวมจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน

65,000

1,256,963

11,825,853.40

260,750

67,500

1,372,074

638,450

จำนวนนักวิจัยและอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับลาศึกษาต่อ)

6

58

91.5

32

10

11

7คณะนิติศาสตร์ [65,000/6] x [5/25,000] = 2.17 คะแนน
คณะบริหารธุรกิจ [1,256,963/58] x [5/25,000] = 4.33 คะแนน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ [11,825,853.40/91.5] x [5/60,000] = 10.77 (5 คะแนน) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ :
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ [260,750/32] x [5/25,000] = 1.63
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ [67,500/10] x [5/60,000] = 0.56  ผลรวมคณะ = [1.63 +0.56] /2 = 1.10 คะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย :
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ [1,372,074/11]x[5/25,000] = 24.95
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ [638,450/7] x [5/60,000] = 7.60  ผลรวมคณะ = [24.95+7.60] /2 = 16.28 คะแนน (5 คะแนน)

คะแนนคณะวิชา/หน่วยงานที่เลือกประเมิน
คณะวิชา คะแนนคณะวิชา คะแนนยืนยันสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.00 5.00
คณะบริหารธุรกิจ 4.33 4.33
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1.10 1.10
คณะนิติศาสตร์ 2.17 2.17
บัณฑิตวิทยาลัย 5.00 5.00
รวม 17.60 17.60


ผลการดำเนินงาน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย)
รายการหลักฐาน

ม.อ.อ.2.2-ป1-01(ม.อ.อ.2.2-ป1-01.pdf) รายชื่อและเงินสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย์ประจำ (QA-11) 

ม.อ.อ.2.2-ป1-02(ม.อ.อ.2.2-ป1-02.pdf) รายชื่ออาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ (QA-06)


ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
3.51

ดำเนินการได้
3.52

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
3.51

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  3.52  คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย


ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
            คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 :
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณกำหนดคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI       กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI     กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมา   ขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ


*การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งต้นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ค่าน้ำหนัก กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
0.20 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ


* ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ
นิติฯ

คณะ
บริหารฯ

คณะ
วิศวฯ

คณะ
ศิลปศาสตร์ฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

มนุษย์ฯ

มนุษย์ฯ

วิทยา
ศาสตร์

มนุษย์ฯ

วิทยา
ศาสตร์

มนุษย์ฯ

วิทยา
ศาสตร์

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(ค่าน้ำหนัก 0.2) (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)

2

42

46

28

5

76

14

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ  ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
(ค่าน้ำหนัก 0.4)
(จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับ
ที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)

-

2

6

-

-

1

12

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(ค่าน้ำหนัก 0.6)  (จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนัก
นี้ จะต้องไม่ซ้ำกับที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)

1

2

4

1

-

-

1

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก 0.8)
(จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับ   ที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)

-

2

-

-

-

7

1

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ว่าด้วย หลักเกณรฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรืองค์กรระดับชาติว่าจ้าง  ให้ดำเนินการ

-

-

1

-

-

-

2

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ำหนัก (1.00)
(จำนวนบทความที่นับในค่าน้ำหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ำกับ ที่นับในค่าน้ำหนักอื่นๆ)

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ำหนัก 0.2)
(ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ำหนัก 0.4)
(ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
(ค่าน้ำหนัก 0.6)
(ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ำหนัก 0.8)
(ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 1.00)
(ผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ)

-

-

-

-

-

-

-

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

6

58

91.5

32

10

11

7

จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ

-

-

-

-

-

-

-

รวมผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

3

48

57

29

5

84

30

รวมค่าน้ำหนัก

1

12.00

15

6.2

1

21.2

11คะแนนคณะวิชา/หน่วยงานที่เลือกประเมิน
คณะวิชา คะแนนคณะวิชา คะแนนยืนยันสถาบัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.73 2.73
คณะบริหารธุรกิจ 5.00 5.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3.26 3.26
คณะนิติศาสตร์ 4.17 4.17
บัณฑิตวิทยาลัย 5.00 5.00
รวมคะแนน 20.16 20.16


ผลการดำเนินงาน (ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย)รายการหลักฐาน
ม.อ.อ.2.3-ป1-01(ม.อ.อ.2.3-ป1-01.pdf)    รายชื่อผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ฯ (QA-12)
ม.อ.อ.2.3-ป1-02(ม.อ.อ.2.3-ป1-02.pdf)    รายชื่ออาจารย์ประจำ จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ (QA-06)

ผลการประเมิน


เป้าหมายปีนี้ *
3.78

ดำเนินการได้
4.03

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
3.51

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  4.03  คะแนน (เต็ม 5)


* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น
♦ มีคณะกรรมการวิจัยของสถาบัน และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติความเชี่ยวชาญในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณา โครงร่างการวิจัยของคณาจารย์ พร้อมให้คำแนะนำการสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย


♦ มีใบอนุญาตการจดทะเบียน “ที่ปรึกษาไทย” ที่พร้อมดำเนินงานกิจกรรมวิจัยและบริการกับหน่วยงานภาคเอกชน/หน่วยงานภายนอกในภาคอุตสาหกรรมและภาคสังคม โดยใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด


♦ คณาจารย์ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความ
พร้อมและสามารถตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย จำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


♦ มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย โดยร่วมมือกับภาคีสมาชิกและสถาบันต่าง ๆ


♦ มีประกาศสนับสนุนการทำวิจัย รวมถึงค่าตอบแทนที่การตีพิมพ์เผยแพร่การทำวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัย และสนับสนุนการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ


♦ มีขั้นตอนสนับสนุนการทำวิจัย การจดสัญญาลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์และคณาจารย์และนักวิจัย


♦ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัย ทั้งการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย การเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก (สุงสุด 100,000 บาท) และให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในแหล่งตีพิมพ์ประเภทต่าง ๆ


♦ มีการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แก่คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างให้คณาจารย์เขียนโครงร่างการวิจัยในการขอรับทุนวิจัยจาก วช.


♦ มีฐานช้อมูลและแหล่งให้ทุนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
♦ พัฒนาศักยภาพให้คณาจารย์มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในแหล่งตีพิมพ์ที่มี Impact factor มากขึ้นและฐานข้อมูลสากล


♦ พัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ให้บูรณาการหลากหลายสาขามากขึ้น เพื่อการขอทุนสนับสนุนจากภายนอก


♦ ปรับปรุงการให้ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณภายในให้เป็นเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กร


♦ ส่งเสริมงานวิจัยภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสังคมองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ


ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม


ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 กำหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่าง คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ม.อ.อ.3.1-ค1-01(ม.อ.อ.3.1-ค1-01.pdf)
- คำสั่งที่ 259/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
- คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 236/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชุน ณ ชุมชนวัดหนองพะอง และชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค1-02(ม.อ.อ.3.1-ค1-02.pdf) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 2
ม.อ.อ.3.1-ค1-03(ม.อ.อ.3.1-ค1-03.pdf) แบบสำรวจความต้องการของชุมชนเป้าหมาย
ม.อ.อ.3.1-ค1-04(ม.อ.อ.3.1-ค1-04.pdf)
- คําสั่ง ม.อ.อ.ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา ท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
- คำสั่งที่ 83/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
ม.อ.อ.3.1-ค1-05(ม.อ.อ.3.1-ค1-05.pdf)แบบเสนอโครงการประกอบการเสนอ ของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561
2 จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมี ส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1 ม.อ.อ.3.1-ค2-01(ม.อ.อ.3.1-ค2-01.pdf) หนังสือเชิญผู้แทนชุมชน และแบบตอบรับ
ม.อ.อ.3.1-ค2-02(ม.อ.อ.3.1-ค2-02.pdf)รายงานผลสำรวจความต้องการของชุมชน
ม.อ.อ.3.1-ค2-03(ม.อ.อ.3.1-ค2-03.pdf) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2560
ม.อ.อ.3.1-ค2-04(ม.อ.อ.3.1-ค2-04.pdf) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ (คณะทํางานการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน) ครั้งที่ 232560 วาระที่ 3 (ประเด็นพิจารณาหัวข้อการให้บริการวิชาการแก่สังคม พร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุม)
ม.อ.อ.3.1-ค2-05(ม.อ.อ.3.1-ค2-05.pdf) ภาพถ่ายลงนามความร่วมมือด้านพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนเครือข่าย และรายชื่อผู้เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ม.อ.อ.3.1-ค2-06(ม.อ.อ.3.1-ค2-06.pdf) ผลการสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการ
ม.อ.อ.3.1-ค2-07(ม.อ.อ.3.1-ค2-07.pdf) แผนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข็มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน ม.อ.อ.3.1-ค3-01(ม.อ.อ.3.1-ค3-01.pdf) แผนบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2560
ม.อ.อ.3.1-ค3-02(ม.อ.อ.3.1-ค3-02.pdf) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
1. เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
2. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
ม.อ.อ.3.1-ค3-03(ม.อ.อ.3.1-ค3-03.pdf) ตารางสรุปโครงการบริหารวิชาการที่มีการนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ (QA-14)
และ หลักฐานประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (QA-15)
ม.อ.อ.3.1-ค3-04(ม.อ.อ.3.1-ค3-04.pdf) มคอ.3 รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ม.อ.อ.3.1-ค3-05(ม.อ.อ.3.1-ค3-05.pdf) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการวิชาการ จากประธานชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค3-06(ม.อ.อ.3.1-ค3-06.pdf) หลักฐานประเมินประโยชน์ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (QA-15)
ม.อ.อ.3.1-ค3-07(ม.อ.อ.3.1-ค3-07.pdf) มคอ.3 รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
ม.อ.อ.3.1-ค3-08(ม.อ.อ.3.1-ค3-08.pdf) บทความงานวิจัย "การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร"
ม.อ.อ.3.1-ค3-09(ม.อ.อ.3.1-ค3-09.pdf) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยจากประธานชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค3-10(ม.อ.อ.3.1-ค3-10.pdf) เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 (กรกฏาคม - ธันวาคม2560)
ม.อ.อ.3.1-ค3-11(ม.อ.อ.3.1-ค3-11.pdf) เว็บไซต์เผยแพร่บทความวิจัย https://www.tci-thaijo.org/index.php/crujournal/article/view/105129
ม.อ.อ.3.1-ค3-12(ม.อ.อ.3.1-ค3-12.pdf)สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในระดับมัธยมศึกษาในระดับประถมศึกษา
ม.อ.อ.3.1-ค3-13(ม.อ.อ.3.1-ค3-13.pdf) แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในระดับมัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษา
ม.อ.อ.3.1-ค3-14(ม.อ.อ.3.1-ค3-14.pdf)หลักฐานประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (QA-15)
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ม.อ.อ.3.1-ค4-01(ม.อ.อ.3.1-ค4-01.pdf)
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
1) เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
2) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง
ม.อ.อ.3.1-ค4-02(ม.อ.อ.3.1-ค4-02.pdf) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชนจากประธานชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค4-03(ม.อ.อ.3.1-ค4-03.pdf) การประเมินผลความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมโครงการให้บริการแก่ชุมชนโดยอาจารย์/เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม และแบบติดตามผลการจัดโครงการโดยบุคคลที่อยู่ในชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค4-04(ม.อ.อ.3.1-ค4-04.pdf) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท้ายหาต (พลอยเจียเส็ง)
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
ม.อ.อ.3.1-ค4-05(ม.อ.อ.3.1-ค4-05.pdf)รายงานสรุปของโรงเรียนวัดท้ายหาด (พลอยเจียเส็ง) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมผู้เรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย ม.อ.อ.3.1-ค5-01(ม.อ.อ.3.1-ค5-01.pdf) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 5 ท่าน และภาพถ่ายการดําเนินกิจกรรมณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
ม.อ.อ.3.1-ค5-02(ม.อ.อ.3.1-ค5-02.pdf) ผลการสํารวจความต้องการด้านการบริการวิชาการ
ม.อ.อ.3.1-ค5-03(ม.อ.อ.3.1-ค5-03.pdf) แผนการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง และรายชื่อโรงเรียนต่างๆที่สร้างเครือข่ายความช่วยเหลือ
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนิน การตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2  โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ ม.อ.อ.3.1-ค6-01(ม.อ.อ.3.1-ค6-01.pdf) โครงการและรายงานผลโครงการบริการวิชาการ ณ ชุมชนวัดหนองพะองโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พร้อมรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ม.อ.อ.3.1-ค6-02(ม.อ.อ.3.1-ค6-02.pdf) โครงการและรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์ เขตหนองแขม กรุงเทพฯ พร้อมรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ
ม.อ.อ.3.1-ค6-03(ม.อ.อ.3.1-ค6-03.pdf) แบบเสนอโครงการประกอบ และแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พร้อมรายชื่อคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การประเมิน    (ข้อ) กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2  ข้อ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

มีการดำเนินการ
6  ข้อ

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
6 ข้อ

ดำเนินการได้
6 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

         รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์    5   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น
♦ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคมที่สถาบันกับทุกคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม   จัดเป็นโครงการประเภทให้เปล่าและเป็นโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง

โอกาสในการพัฒนา
♦ โครงการบริการวิชาการเดิมที่จัดทำอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยโดยทุกคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน จะพิจารณาร่วมกันเพื่อหาแนวทางทำให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ชุมชนองค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.อ.4.1-ค1-01(ม.อ.อ.4.1-ค1-01.pdf)โครงสร้างภารกิจ และระบบกลไกกระบวนการของการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ม.อ.อ.4.1-ค1-02(ม.อ.อ.4.1-ค1-02.pdf)โครงสร้างการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับสถาบัน - คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 126/2560 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ
ม.อ.อ.4.1-ค1-03(ม.อ.อ.4.1-ค1-03.pdf)แผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมและงบประมาณ
ม.อ.อ.4.1-ค1-04(ม.อ.อ.4.1-ค1-04.pdf)รายงานการประชุมของบุคลากรประจำศูนย์วัฒนธรรมฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบ
2 จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน ม.อ.อ.4.1-ค2-01(ม.อ.อ.4.1-ค2-01.pdf)แผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.4.1-ค2-02(ม.อ.อ.4.1-ค2-02.pdf)รายงานการประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ ครั้งที่ 1/2560 ประเด็นเพื่อพิจารณากำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ม.อ.อ.4.1-ค2-03(ม.อ.อ.4.1-ค2-03.pdf)การปรับแผนงานกลางปีด้านศิลปะและวัฒนธรรมและงบประมาณ
ม.อ.อ.4.1-ค2-04(ม.อ.อ.4.1-ค2-04.pdf)ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน ในรอบปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบ ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.4.1-ค2-05 หลักฐานการเข้าเยี่ยมชมคลิปวีดีโอทางยูทูป
https://culture.sau.ac.th
3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.อ.4.1-ค3-01(ม.อ.อ.4.1-ค3-01.pdf)รายงานการประชุมศูนย์วัฒนธรรมฯ เรื่องแจ้งเพื่อทราบและประเด็นเพื่อพิจารณา กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผน
ม.อ.อ.4.1-ค3-02
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนากับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ตลอดปีการศึกษา 2560
- มคอ.3 จากรายวิชาที่เกี่ยวข้อง (การดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมและโครงการที่บูรณาการกับการเรียน การสอนและกิจกรรมนักศึกษา)
- คู่มือการดำเนินงานด้านฌาปนกิจและแบบประเมินผลการให้บริการของฝ่ายฌาปนสถานของวัดอุดมรังสี
- รายงานผลการบริการวิชาการ  ณ วัดหนองพะอง
- เอกสารจดแจ้งลิขสิทธิ์ของคู่มือการจัดงานฌาปนกิจของวัดอุดมรังสี, เอกสารรายงานผลการบริการวิชาการ
- เอกสารหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานที่ได้รับการบริการวิชาการ
ม.อ.อ.4.1-ค3-03(ม.อ.อ.4.1-ค3-03.pdf)รูปภาพประกอบ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยป้ายอัจฉริยะ “Please Scan Me”
ม.อ.อ.4.1-ค3-04
-โครงการและรายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ณ ชุมชนหรรษาสร้างสรรค์
- รูปภาพการประดิษฐ์กระทง
- ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมาธิและผลการเรียนในนักศึกษา ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ”
- มคอ.3 ในรายวิชาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ม.อ.อ.4.1-ค3-05สรุปผลโครงการแต่ละโครงการตามแผน
1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2.โครงการวันแม่แห่งชาติ
3.โครงการทำดีเพื่อพ่อ (ในหลวงรัชกาลที่9)
4.โครงการงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43
5.โครงการงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
6.โครงการประเพณีสงกรานต์
7.โครงการวันเข้าพรรษา
8.โครงการกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ
ม.อ.อ.4.1-ค3-06(ม.อ.อ.4.1-ค3-06.pdf)บทสรุปการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
4 ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้  ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ.อ.4.1-ค4-01(ม.อ.อ.4.1-ค4-01.pdf)ตารางสรุปโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (QA-01)
ม.อ.อ.4.1-ค4-02(ม.อ.อ.4.1-ค4-02.pdf)รายงานการประชุมบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรมประเด็นสรุปผลการประเมินและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (ประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน/การสรุป ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนและการนำผลที่ได้ไปปรับปรุง/พัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ม.อ.อ.4.1-ค4-03(ม.อ.อ.4.1-ค4-03.pdf)ตารางบทสรุปการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา
ม.อ.อ.4.1-ค4-04(ม.อ.อ.4.1-ค4-04.pdf)สรุปประมวลผลประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการงานของศูนย์วัฒนธรรมฯ
5 นำผลการประเมินไปปรับปรุง ม.อ.อ.4.1-ค5-01 แผนดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ 2560 (ปรับแผนกลางปี)
-ผ.4 งานประกัน ปี 2560 ปรับแผน
-ผ.4 งานประจำ ปี 2560 ปรับแผน
-ผ.4 งานพัฒนา ปี 2560 ปรับแผน
ม.อ.อ.4.1-ค5-02 โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน
1.โครงการวันพ่อแห่งชาติ
2.การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
3.กิจกรรมวันเข้าพรรษา
4.โครงการตักบาตรเติมบุญ
ม.อ.อ.4.1-ค5-03(ม.อ.อ.4.1-ค5-03.pdf)รายงานการประชุมบุคลากรของศูนย์วัฒนธรรม ประเด็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณา
6 เผยแพร่กิจกรรม หรือการบริการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ม.อ.อ.4.1-ค6-01 รูปภาพของหน้าเว็บไซต์
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ www.sau.ac.th/buddhadham
- เว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมฯ http://culture.sau.ac.th
และ ผลการประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้เว็บไซต์
- Facebook ศูนย์วัฒนธรรมฯ
- หนังสือถึงหน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
- การจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
ม.อ.อ.4.1-ค6-02(ม.อ.อ.4.1-ค6-02.pdf)เอกสารและรูปภาพประกอบการได้รับรางวัลและเกียรติบัตร
7 กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ)  กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2  ข้อ

มีการดำเนินการ
3 – 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

มีการดำเนินการ
6 - 7 ข้อ

 ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
6 ข้อ

ดำเนินการได้
7 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์   5   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น
♦ มีหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ทั้งระดับคณะวิชาและสถาบัน


♦ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา สามารถบูรณาการเนื้อหาสาระรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมการเรียนการสอนการบริการวิชาการสู่สังคมและด้านงานวิจัย


♦ นักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา สามารถจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอันดีงาม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานในเชิงประจักษ์ ได้แก่ คู่มือการจัดงานฌาปนกิจของวัดอุดมรังสี การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยป้ายอัจฉริยะ “Please Scan Me”

จุดที่ควรพัฒนา
♦ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำผลงานวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น รวมถึงการนำผลงานวิจัยที่คณาจารย์ทำผลงานไว้อย่างต่อเนื่องมาพัฒนาให้เกิดการบูรณาการกับงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ


ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน


ข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ม.อ.อ.5.1-ค1-01(ม.อ.อ.5.1-ค1-01.pdf) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ พ.ศ. 2559-2563
ม.อ.อ.5.1-ค1-02(ม.อ.อ.5.1-ค1-02.pdf)ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับกรอบแผนอุดม ศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
ม.อ.อ.5.1-ค1-03(ม.อ.อ.5.1-ค1-03.pdf)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3/2559
ม.อ.อ.5.1-ค1-04(ม.อ.อ.5.1-ค1-04.pdf)หน้าเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนแสดงแผนยุทธศาสตร์ ม.อ.อ. ปีการศึกษา 2559-2563
ม.อ.อ.5.1-ค1-05(ม.อ.อ.5.1-ค1-05.pdf)การวิเคราะห์ SWOT ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค1-06(ม.อ.อ.5.1-ค1-06.pdf)แผนกลยุทธ์ ทางการเงินระดับสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค1-07(ม.อ.อ.5.1-ค1-07.pdf)แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 ของ ทุกหน่วยงาน
ม.อ.อ.5.1-ค1-08(ม.อ.อ.5.1-ค1-08.pdf)เอกสารแสดงรายละเอียดการดำเนินงาน (ผ.5)
ม.อ.อ.5.1-ค1-09(ม.อ.อ.5.1-ค1-09.pdf)ตารางสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (งานประกันและงานพัฒนา) (QA-01) รอบ 4 เดือนและรอบทั้งปี
ม.อ.อ.5.1-ค1-10(ม.อ.อ.5.1-ค1-10.pdf)เอกสารผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์โดยเจ้าภาพ
ม.อ.อ.5.1-ค1-11(ม.อ.อ.5.1-ค1-11.pdf)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3/2561
2 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ม.อ.อ.5.1-ค2-01(ม.อ.อ.5.1-ค2-01.pdf)
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ 2/2552 เรื่องแต่งตั้ง
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 6/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค2-02(ม.อ.อ.5.1-ค2-02.pdf)ระบบการบันทึกและควบคุมงบประมาณลักษณะ 3 มิติ
ม.อ.อ.5.1-ค2-03(ม.อ.อ.5.1-ค2-03.pdf)รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินต้นทุน ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร รายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ม.อ.อ.5.1-ค2-04(ม.อ.อ.5.1-ค2-04.pdf)ตารางสรุปเปรียบเทียบการใช้เงินตามงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงรายละเอียดการติดตามเงินยืม ทดรองจ่าย การหักล้างเงินยืม ทดรองจ่าย
3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม ม.อ.อ.5.1-ค3-01(ม.อ.อ.5.1-ค3-01.pdf)คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ม.อ.อ.
ม.อ.อ.5.1-ค3-02(ม.อ.อ.5.1-ค3-02.pdf)คำสั่งที่ 265 /2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค3-03(ม.อ.อ.5.1-ค3-03.pdf)แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2560 (SAU-RM.C1)
ม.อ.อ.5.1-ค3-04(ม.อ.อ.5.1-ค3-04.pdf)เอกสารประเมินความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค3-05(ม.อ.อ.5.1-ค3-05.pdf)บันทึกข้อความ สนผน 170/2560 พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง ม.อ.อ. ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค3-06(ม.อ.อ.5.1-ค3-06.pdf)บันทึกข้อความ สนผ 70/2560 อธิการบดีลงนามในแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค3-07(ม.อ.อ.5.1-ค3-07.pdf)แบบติดตามการบริหารความเสี่ยง (SAU-RM.C2)
ม.อ.อ.5.1-ค3-08(ม.อ.อ.5.1-ค3-08.pdf)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3/2561
4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน ม.อ.อ.5.1-ค4-01(ม.อ.อ.5.1-ค4-01.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารสถาบัน
- คำสั่ง 191/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค4-02(ม.อ.อ.5.1-ค4-02.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารเชิงนโยบาย
- คำสั่ง 98/2558 แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- คำสั่ง 134/2558 แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (เพิ่มเติม)
- คำสั่ง 72/2559 แต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (เพิ่มเติม)
ม.อ.อ.5.1-ค4-03(ม.อ.อ.5.1-ค4-03.pdf)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2559-2563
ม.อ.อ.5.1-ค4-04(ม.อ.อ.5.1-ค4-04.pdf)แผนปฏิบัติงานประจำปีและงบประมาณ
ม.อ.อ.5.1-ค4-05(ม.อ.อ.5.1-ค4-05.pdf)รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (แบบ ผ.5)
ม.อ.อ.5.1-ค4-06(ม.อ.อ.5.1-ค4-06.pdf)สรุปการดำเนินงานโครงการและงบประมาณ (QA 01)
ม.อ.อ.5.1-ค4-07(ม.อ.อ.5.1-ค4-07.pdf)แผนปฏิบัติงานประจำปีและงบประมาณ
ม.อ.อ.5.1-ค4-08(ม.อ.อ.5.1-ค4-08.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา
ม.อ.อ.5.1-ค4-09(ม.อ.อ.5.1-ค4-09.pdf)ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบงบประมาณ
ม.อ.อ.5.1-ค4-10(ม.อ.อ.5.1-ค4-10.pdf)การขอเช่าใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ
ม.อ.อ.5.1-ค4-11(ม.อ.อ.5.1-ค4-11.pdf)งบประมาณ เพื่อการพัฒนาบุคลากรประจำปี
ม.อ.อ.5.1-ค4-12(ม.อ.อ.5.1-ค4-12.pdf)ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ
ม.อ.อ.5.1-ค4-13(ม.อ.อ.5.1-ค4-13.pdf)การเปิดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร
- คำสั่ง ม.อ.อ.111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรใหม่)
ม.อ.อ.5.1-ค4-14(ม.อ.อ.5.1-ค4-14.pdf)กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง)
ม.อ.อ.5.1-ค4-15(ม.อ.อ.5.1-ค4-15.pdf)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
ม.อ.อ.5.1-ค4-16(ม.อ.อ.5.1-ค4-16.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา และ หัวหน้าหน่วยงาน
ม.อ.อ.5.1-ค4-17(ม.อ.อ.5.1-ค4-17.pdf)รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560
ม.อ.อ.5.1-ค4-18(ม.อ.อ.5.1-ค4-18.pdf)คำสั่งสภามหาวิทยาลัย 6/2556 คณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค4-19(ม.อ.อ.5.1-ค4-19.pdf)คำสั่ง 294/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประจำมหาวิทยาลัย
ม.อ.อ.5.1-ค4-20(ม.อ.อ.5.1-ค4-20.pdf)คำสั่ง 130/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค4-21(ม.อ.อ.5.1-ค4-21.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อาทิ
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำมหาวิทยาลัย
- คำสั่งสภามหาวิทยาลัย 3/2560, 4/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
- คำสั่ง 263/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
- คำสั่ง 23/2561 แต่งตั้งคณะ กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
- คำสั่ง 24/2561 แต่งตั้งคณะ กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำคณะบริหารธุรกิจ
- คำสั่ง 73/2561 แต่งตั้งคณะ กรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ม.อ.อ.5.1-ค4-22(ม.อ.อ.5.1-ค4-22.pdf)การประชุมผู้ปกครองนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ/การประชุมผู้ปกครองนักศึกษา
ม.อ.อ.5.1-ค4-23(ม.อ.อ.5.1-ค4-23.pdf)คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถาบันและหลักสูตร และการมอบหมายหน้าที่ (คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร)
- คำสั่ง ม.อ.อ. 125/2560 แต่งตั้งบุคลากร (ผู้บริหาร)
- คำสั่ง ม.อ.อ. 126/2560 แต่งตั้งบุคลากร (ผู้อำนวยการ)
- คำสั่ง ม.อ.อ. 112/2560 มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนอธิการบดี
- คำสั่ง ม.อ.อ. 261/2559 มอบหมายหน้าที่ให้ลงนามแทนอธิการบดี
- คำสั่ง ม.อ.อ. 223/2559 มอบหมายอำนาจหน้าที่
ม.อ.อ.5.1-ค4-24(ม.อ.อ.5.1-ค4-24.pdf)พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ม.อ.อ.5.1-ค4-25(ม.อ.อ.5.1-ค4-25.pdf)กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ
ม.อ.อ.5.1-ค4-26(ม.อ.อ.5.1-ค4-26.pdf)ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค4-27(ม.อ.อ.5.1-ค4-27.pdf)คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค4-28(ม.อ.อ.5.1-ค4-28.pdf)เอกสารหลักฐานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา (ข้อมูลเอกสารหลักของสำนักกิจการนักศึกษา) เช่น การจัดกิจกรรมรับขวัญหลานย่า กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยฯ การจัดทำห้องละหมาดสำหรับนักศึกษามุสลิม เป็นต้น
ม.อ.อ.5.1-ค4-29(ม.อ.อ.5.1-ค4-29.pdf)งบประมาณและโครงการพัฒนาบุคลากร
- แผนดำเนินงานของสำนักอธิการบดี ปี 2560 (โครงการการประชุม อบรม อบรมสัมมนาภายนอกของบุคลากรสายสนับสนุน)
- แผนดำเนินงานงบประมาณกลางเพื่อโครงการที่กำหนด ปี 2560 (โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน)
ม.อ.อ.5.1-ค4-30(ม.อ.อ.5.1-ค4-30.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
5 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน ในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ม.อ.อ.5.1-ค5-01(ม.อ.อ.5.1-ค5-01.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค5-02(ม.อ.อ.5.1-ค5-02.pdf)แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำ ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค5-03(ม.อ.อ.5.1-ค5-03.pdf)แผนบริหาร ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค5-04(ม.อ.อ.5.1-ค5-04.pdf)คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้
ม.อ.อ.5.1-ค5-05(ม.อ.อ.5.1-ค5-05.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้
ม.อ.อ.5.1-ค5-06(ม.อ.อ.5.1-ค5-06.pdf)ประกาศการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา2560
ม.อ.อ.5.1-ค5-07(ม.อ.อ.5.1-ค5-07.pdf)โครงการการจัด การความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค5-08(ม.อ.อ.5.1-ค5-08.pdf)ตัวอย่างการนำระบบ e-learning ไปใช้ในการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน (link ของอาจารย์สุมนา คณะบริหาร)
ม.อ.อ.5.1-ค5-09(ม.อ.อ.5.1-ค5-09.pdf)การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ในระบบ e-office หน้า website ของสำนักวิชาการ และหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ
ม.อ.อ.5.1-ค5-10(ม.อ.อ.5.1-ค5-10.pdf)เอกสารสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค5-11(ม.อ.อ.5.1-ค5-11.pdf)สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงอีก ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ม.อ.อ.5.1-ค5-12(ม.อ.อ.5.1-ค5-12.pdf)โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโครงการ (สวก 24/2561)
ม.อ.อ.5.1-ค5-13(ม.อ.อ.5.1-ค5-13.pdf)link เว็บสำนักวิชาการ KM การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานหลักเกณฑ์และ วิธีพิจารณาแต่งตั้งและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ม.อ.อ.5.1-ค5-14(ม.อ.อ.5.1-ค5-14.pdf)รายงานผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการโครงการ (ระยะแรก) (สวก 40/2561)
ม.อ.อ.5.1-ค5-15(ม.อ.อ.5.1-ค5-15.pdf)แผนการปฏิบัติ งานประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
ม.อ.อ.5.1-ค5-16(ม.อ.อ.5.1-ค5-16.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ.ที่273/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้ ที่ได้จากการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.5.1-ค5-17(ม.อ.อ.5.1-ค5-17.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 255/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ม.อ.อ.5.1-ค5-18(ม.อ.อ.5.1-ค5-18.pdf)ประกาศการจัด การความรู้ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 : ด้านการวิจัยเรื่อง “การเขียนโครงร่างงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับเงินสนับสนุนและการเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ
ม.อ.อ.5.1-ค5-19(ม.อ.อ.5.1-ค5-19.pdf)คู่มือการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.5.1-ค5-20(ม.อ.อ.5.1-ค5-20.pdf)ที่ สว 112/2561 บันทึกขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาการจัดการรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.5.1-ค5-21(ม.อ.อ.5.1-ค5-21.pdf)ที่ สว 138/2561 บันทึกรายงานโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM)
ม.อ.อ.5.1-ค5-22(ม.อ.อ.5.1-ค5-22.pdf)ตารางแสดงบทความวิจัย/บทความวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (QA-12)
6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผน พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ม.อ.อ.5.1-ค6-01(ม.อ.อ.5.1-ค6-01.pdf)ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2558
ม.อ.อ.5.1-ค6-02(ม.อ.อ.5.1-ค6-02.pdf)ระเบียบมหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์ ว่าด้วย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณาจารย์ ผู้ช่วยสอนและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552
ม.อ.อ.5.1-ค6-03(ม.อ.อ.5.1-ค6-03.pdf)ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย เงินสวัสดิการ พ.ศ. 2538
ม.อ.อ.5.1-ค6-04(ม.อ.อ.5.1-ค6-04.pdf)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ม.อ.อ.5.1-ค6-05(ม.อ.อ.5.1-ค6-05.pdf)แผนการบริหารอาจารย์และพัฒนาบุคลากร ในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556 - 2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-06(ม.อ.อ.5.1-ค6-06.pdf)แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-07(ม.อ.อ.5.1-ค6-07.pdf)แผนการพัฒนาอาจารย์ประจำในระยะ 5 ปี (การศึกษาต่อ/การอบรมสัมมนา)
ม.อ.อ.5.1-ค6-08(ม.อ.อ.5.1-ค6-08.pdf)ประมาณการจำนวนอาจารย์ประจำในระยะ 5 ปี
ม.อ.อ.5.1-ค6-09(ม.อ.อ.5.1-ค6-09.pdf)ข้อมูลจำนวนเจ้าหน้าที่ประจำ
ม.อ.อ.5.1-ค6-10(ม.อ.อ.5.1-ค6-10.pdf)ประมาณการเจ้าหน้าที่ประจำำ
ม.อ.อ.5.1-ค6-11(ม.อ.อ.5.1-ค6-11.pdf)แผนการสรรหาเจ้าหน้าที่ประจำ
ม.อ.อ.5.1-ค6-12(ม.อ.อ.5.1-ค6-12.pdf)แผนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ประจำ (การศึกษาต่อ/ การอบรมสัมมนา)
ม.อ.อ.5.1-ค6-13(ม.อ.อ.5.1-ค6-13.pdf)ข้อมูลจำนวนอาจารย์ประจำ จำแนกตามคณะ / สาขาวิชา/คุณวุฒิ และตำแหน่งทาง วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-14(ม.อ.อ.5.1-ค6-14.pdf)ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่2) พ.ศ.2558
ม.อ.อ.5.1-ค6-15(ม.อ.อ.5.1-ค6-15.pdf)ข้อมูลการจัดปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่
ม.อ.อ.5.1-ค6-16(ม.อ.อ.5.1-ค6-16.pdf)ข้อมูลการจัดโครงการอบรม/ สัมมนาที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ
ม.อ.อ.5.1-ค6-17(ม.อ.อ.5.1-ค6-17.pdf)ข้อมูลการแต่งตั้งบุคลากรให้เป็นกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนไปทำงานด้านอื่นๆ
ม.อ.อ.5.1-ค6-18(ม.อ.อ.5.1-ค6-18.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนปี 2561
ม.อ.อ.5.1-ค6-19(ม.อ.อ.5.1-ค6-19.pdf)ข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรดำรงตำแหน่งต่างๆ (เป็นผลการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายงาน)
ม.อ.อ.5.1-ค6-20(ม.อ.อ.5.1-ค6-20.pdf)ข้อมูลคำสั่งการแต่งตั้งให้เป็นบุคลากรดำรงตำแหน่งด้านวิชาการ
ม.อ.อ.5.1-ค6-21(ม.อ.อ.5.1-ค6-21.pdf)ข้อมูลการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ม.อ.อ.5.1-ค6-22(ม.อ.อ.5.1-ค6-22.pdf)ข้อมูลการปรับวุฒิ ปรับเงินเดือนของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ม.อ.อ.5.1-ค6-23(ม.อ.อ.5.1-ค6-23.pdf)สรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ด้านทรัพยากรมนุษย์
ม.อ.อ.5.1-ค6-24(ม.อ.อ.5.1-ค6-24.pdf)แผนการบริหารอัตรากำลังบุคลากร และพัฒนาบุคลากร
ม.อ.อ.5.1-ค6-25(ม.อ.อ.5.1-ค6-25.pdf)ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.อ.อ.5.1-ค6-26(ม.อ.อ.5.1-ค6-26.pdf)แบบการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน
ม.อ.อ.5.1-ค6-27(ม.อ.อ.5.1-ค6-27.pdf)แบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ม.อ.อ.5.1-ค6-28(ม.อ.อ.5.1-ค6-28.pdf)สรุปการลาศึกษาต่อของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการลาศึกษาต่อ
ม.อ.อ.5.1-ค6-29(ม.อ.อ.5.1-ค6-29.pdf)การรายงานผลการศึกษาต่อของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ม.อ.อ.5.1-ค6-30(ม.อ.อ.5.1-ค6-30.pdf)สรุปการอบรมสัมมนาของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ม.อ.อ.5.1-ค6-31(ม.อ.อ.5.1-ค6-31.pdf)สรุปผลการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามแผนการพัฒนาปี 2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-32(ม.อ.อ.5.1-ค6-32.pdf)รายงานการประชุมผู้ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
ม.อ.อ.5.1-ค6-33(ม.อ.อ.5.1-ค6-33.pdf)สรุปการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-34(ม.อ.อ.5.1-ค6-34.pdf)เอกสารขออนุมัติจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ม.อ.อ.5.1-ค6-35(ม.อ.อ.5.1-ค6-35.pdf)เอกสารขออนุมัติโครงการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค6-36(ม.อ.อ.5.1-ค6-36.pdf)แนวทางการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพ
ม.อ.อ.5.1-ค6-37(ม.อ.อ.5.1-ค6-37.pdf)การมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 30 ปี
ม.อ.อ.5.1-ค6-38(ม.อ.อ.5.1-ค6-38.pdf)สถานที่ทำงานของแต่ละสำนัก/ศูนย์/คณะวิชา
ม.อ.อ.5.1-ค6-39(ม.อ.อ.5.1-ค6-39.pdf)สรุปผลการดำเนิน งานของสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
ม.อ.อ.5.1-ค6-40(ม.อ.อ.5.1-ค6-40.pdf)เอกสารสำนักวิจัย เรื่องขออนุมัติโครงการนักวิจัยดีเด่น
ม.อ.อ.5.1-ค6-41(ม.อ.อ.5.1-ค6-41.pdf)ส่งเสริมการขอรับรางวัลให้กับคณาจารย์
ม.อ.อ.5.1-ค6-42(ม.อ.อ.5.1-ค6-42.pdf)มีการร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลในที่ประชุม
ม.อ.อ.5.1-ค6-43(ม.อ.อ.5.1-ค6-43.pdf)เอกสารขออนุมัติจัดการจัดการประชุมใหญ่ของบุคลากร
ม.อ.อ.5.1-ค6-44(ม.อ.อ.5.1-ค6-44.pdf)การจัดประชุมร่วมกันในระดับผู้บริหาร
ม.อ.อ.5.1-ค6-45(ม.อ.อ.5.1-ค6-45.pdf)เอกสารขออนุมัติโครงการชีวิตสดใสใส่ใจสุขภาพ
ม.อ.อ.5.1-ค6-46(ม.อ.อ.5.1-ค6-46.pdf)มีการจัดสถานที่ออกกำลังกายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
ม.อ.อ.5.1-ค6-47(ม.อ.อ.5.1-ค6-47.pdf)การจัดของ เยี่ยมไข้ให้แก่บุคลากรที่เข้าพักรักษาโรงพยาบาล
ม.อ.อ.5.1-ค6-48(ม.อ.อ.5.1-ค6-48.pdf)เอกสารการติดตามผลของสำนักบริหาร-ทรัพยากรมนุษย์
ม.อ.อ.5.1-ค6-49(ม.อ.อ.5.1-ค6-49.pdf)การพิจารณา เสนอบุคคลเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560
ม.อ.อ.5.1-ค6-50(ม.อ.อ.5.1-ค6-50.pdf)สรุปผลการดำเนินงานตามสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิชาและหน่วยงาน
ม.อ.อ.5.1-ค6-51(ม.อ.อ.5.1-ค6-51.pdf)การปรับปรุง แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
7 การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ม.อ.อ.5.1-ค7-01(ม.อ.อ.5.1-ค7-01.pdf)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วย การประกันคุณภาพภายใน
ม.อ.อ.5.1-ค7-02(ม.อ.อ.5.1-ค7-02.pdf)ประกาศคณะ กรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ม.อ.อ.5.1-ค7-03(ม.อ.อ.5.1-ค7-03.pdf)คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาและการปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพภายในระดับคณะ
ม.อ.อ.5.1-ค7-04(ม.อ.อ.5.1-ค7-04.pdf)ประกาศนโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค7-05(ม.อ.อ.5.1-ค7-05.pdf)คู่มือการจัดทำรายงานการประเมินเองระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค7-06(ม.อ.อ.5.1-ค7-06.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค7-07(ม.อ.อ.5.1-ค7-07.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 265/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.1-ค7-08(ม.อ.อ.5.1-ค7-08.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้รับผิดชอบข่าวสารสนเทศ ระดับคณะวิชา
ม.อ.อ.5.1-ค7-09(ม.อ.อ.5.1-ค7-09.pdf)รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคุณภาพ วาระ การกำหนดเจ้าภาพหลักการดำเนิน งานตามพันธกิจฯ
ม.อ.อ.5.1-ค7-10(ม.อ.อ.5.1-ค7-10.pdf)แผนการดำเนิน งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค7-11(ม.อ.อ.5.1-ค7-11.pdf)ตารางเป้าหมายคุณภาพ ตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค7-12(ม.อ.อ.5.1-ค7-12.pdf)แผนการปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน
ม.อ.อ.5.1-ค7-13(ม.อ.อ.5.1-ค7-13.pdf)บันทึกข้อความ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 (QA-01 งานประกันคุณภาพ)
ม.อ.อ.5.1-ค7-14(ม.อ.อ.5.1-ค7-14.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ร่วมกับผู้บริหาร ระดับคณะวิชา) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1-11/2560
ม.อ.อ.5.1-ค7-15(ม.อ.อ.5.1-ค7-15.pdf)โครงการอบรมเทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตรที่แสดงถึง Learning Outcomes
ม.อ.อ.5.1-ค7-16(ม.อ.อ.5.1-ค7-16.pdf)- โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
- บันทึกข้อความ สนผน 27/2561 เชิญเข้ารับการซ้อมประเมินคะแนนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร)
- บันทึกข้อความ สนผน 50/2561 เรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ระดับคณะวิชา)
- บันทึกข้อความ สนผน 62/2561 ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (ระดับสถาบัน)
ม.อ.อ.5.1-ค7-17(ม.อ.อ.5.1-ค7-17.pdf)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2559
ม.อ.อ.5.1-ค7-18(ม.อ.อ.5.1-ค7-18.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ.ที่ 81, 82, 85/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดการและปฏิทินตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค7-19(ม.อ.อ.5.1-ค7-19.pdf)สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.1-ค7-20(ม.อ.อ.5.1-ค7-20.pdf)รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report (SAR)) ประจำปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2   ข้อ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 - 6 ข้อ

มีการดำเนินการ
7  ข้อ

ผลการประเมิน

เป้าหมายปีนี้ *
7 ข้อ

ดำเนินการได้
7 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย   ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
7 ข้อ

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์   5   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมาตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะชนิดของตัวบ่งชี้          ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมินคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
เกณฑ์การประเมินคณะ   


คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน (จำนวนคณะ)

0.00 – 1.50

การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

-

1.51 – 2.50

การดำเนินงานต้องปรับปรุง

-

2.51 – 3.50

การดำเนินงานระดับพอใช้

-

3.51 – 4.50

การดำเนินงานระดับดี

4

4.51 – 5.00

การดำเนินงานระดับดีมาก

1
ผลการดำเนินงาน


คะแนนคณะวิชาที่เลือกประเมิน

คณะ

คะแนนคณะวิชา

คะแนนยืนยันสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.04

4.04

คณะบริหารธุรกิจ

3.86

3.86

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3.73

3.73

คณะนิติศาสตร์

4.19

4.19

บัณฑิตวิทยาลัย

4.89

4.89

รวม

20.71

20.71

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ

4.14

4.14

รายการหลักฐาน
ม.อ.อ.5.2-ป1-01    ผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกคณะวิชา


ผลการประเมิน


เป้าหมายปีนี้ *
4.12

ดำเนินการได้
4.14

☑ บรรลุเป้าหมาย   ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
4.14

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์   4.14   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะข้อ เกณฑ์การดำเนินงาน หลักฐาน
1 มีระบบและกลไกในการกำกับ ติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
ม.อ.อ.5.3-ค1-01(ม.อ.อ.5.3-ค1-01.pdf)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ม.อ.อ.5.3-ค1-02(ม.อ.อ.5.3-ค1-02.pdf)ประกาศคณะ กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ม.อ.อ.5.3-ค1-03(ม.อ.อ.5.3-ค1-03.pdf)คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ม.อ.อ.5.3-ค1-04(ม.อ.อ.5.3-ค1-04.pdf)ประกาศ นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.3-ค1-05(ม.อ.อ.5.3-ค1-05.pdf)แผนกำหนดการดำเนินงานแผนงานประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง ประจำ ปีการศึกษา 2559
ม.อ.อ.5.3-ค1-06(ม.อ.อ.5.3-ค1-06.pdf)ตารางกำหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ม.อ.อ.5.3-ค1-07(ม.อ.อ.5.3-ค1-07.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
ม.อ.อ.5.3-ค1-08(ม.อ.อ.5.3-ค1-08.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 265/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.3-ค1-09(ม.อ.อ.5.3-ค1-09.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 244/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้รับผิดชอบข่าวสารสนเทศ ระดับคณะวิชา
ม.อ.อ.5.3-ค1-10(ม.อ.อ.5.3-ค1-10.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา) ครั้งที่ 1-10/2560
ม.อ.อ.5.3-ค1-11(ม.อ.อ.5.3-ค1-11.pdf)โครงการอบรมเทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตรที่แสดงถึง Learning Outcomes
ม.อ.อ.5.3-ค1-12(ม.อ.อ.5.3-ค1-12.pdf)โครงการและรายงานผลโครงการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.3-ค1-13(ม.อ.อ.5.3-ค1-13.pdf)การเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ผ่านเวบไซต์ http://policy.sau.ac.th
2 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
ม.อ.อ.5.3-ค2-01(ม.อ.อ.5.3-ค2-01.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ
ม.อ.อ.5.3-ค2-02(ม.อ.อ.5.3-ค2-02.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 265/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์
ม.อ.อ.5.3-ค2-03(ม.อ.อ.5.3-ค2-03.pdf)คำสั่ง ม.อ.อ. ที่ 244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและผู้รับผิดชอบข่าวสารสนเทศ ระดับคณะวิชา
ม.อ.อ.5.3-ค2-04(ม.อ.อ.5.3-ค2-04.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา) ครั้งที่ 1-10/2560
3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ม.อ.อ.5.3-ค3-01(ม.อ.อ.5.3-ค3-01 .pdf)01 แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.3-ค3-02(ม.อ.อ.5.3-ค3-02.pdf)ข้อมูลสนับสนุนอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ/ วัสดุ-ครุภัณฑ์/อุปกรณ์/โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.อ.อ.5.3-ค3-03(ม.อ.อ.5.3-ค3-03.pdf)หลักฐานแสดงบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (QA-06)
ม.อ.อ.5.3-ค3-04(ม.อ.อ.5.3-ค3-04.pdf)เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ผู้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ตำรา หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
ม.อ.อ.5.3-ค3-05(ม.อ.อ.5.3-ค3-05.pdf)เว็บไซต์สำนักวิจัย สนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัย
http://research.sau.ac.th/
ม.อ.อ.5.3-ค3-06(ม.อ.อ.5.3-ค3-06.pdf)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ/ห้องปฏิบัติการ/ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ hardware, software
ม.อ.อ.5.3-ค3-07(ม.อ.อ.5.3-ค3-07.pdf)ผลการประเมิน ความพึงพอใจด้านต่างๆ ของ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้ บริการห้องสมุดและสื่อสารสนเทศ
4 นำผลการประเมินคุณภาพ ทุกหลักสูตรและคณะ ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา ม.อ.อ.5.3-ค4-01 (ม.อ.อ.5.3-ค4-01 .pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ร่วมกับผู้บริหารระดับคณะวิชา) ครั้งที่ 2/2560
ม.อ.อ.5.3-ค4-02(ม.อ.อ.5.3-ค4-02.pdf)รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 4/2560
ม.อ.อ.5.3-ค4-03(ม.อ.อ.5.3-ค4-03.pdf)คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.3-ค4-04(ม.อ.อ.5.3-ค4-04.pdf)การประชุมใหญ่ประจำปี (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)
5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดำเนินงานของคณะ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ม.อ.อ.5.3-ค5-01 (ม.อ.อ.5.3-ค5-01 .pdf)การพัฒนาคุณภาพการศึกษารอบปีการศึกษา 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ม.อ.อ.5.3-ค5-02(ม.อ.อ.5.3-ค5-02.pdf)เป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.3-ค5-03(ม.อ.อ.5.3-ค5-03.pdf)รายงานการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560
ม.อ.อ.5.3-ค5-04(ม.อ.อ.5.3-ค5-04.pdf)คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2560
6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ม.อ.อ.5.3-ค6-01 (ม.อ.อ.5.3-ค6-01 .pdf)ผลคะแนนประเมิน คุณภาพทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ


คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ
1 ข้อ

มีการดำเนินการ
2   ข้อ

มีการดำเนินการ
3 - 4 ข้อ

มีการดำเนินการ
5 ข้อ

มีการดำเนินการ
6  ข้อ

ผลการประเมิน


เป้าหมายปีนี้ *
6 ข้อ

ดำเนินการได้
6 ข้อ

☑ บรรลุเป้าหมาย ☐ ไม่บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายปีต่อไป
6 ข้อ

รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์  5   คะแนน (เต็ม 5)

* เป้าหมายปีนี้ มาจากข้อมูล “เป้าหมายปีต่อไป” ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5


รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

♦ มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสำหรับงานวิจัยและการบริการวิชาการ

♦ มีการจดทะเบียน“ผู้รับทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” รองรับงานพัฒนาให้กับภาคอุตสาหกรรม

♦ มีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทราบถึงขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน การรับงานที่ปรึกษากว้างขวางขึ้น

♦ มีการตรวจติดตามผลจากการดำเนินการจัดการความรู้ในแต่ละปีการศึกษา

♦ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

♦ บุคลากรมีความรักความผูกพันธ์ในองค์กร มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว เกิดความอบอุ่น และ  สามัคคีกลมเกลียว

♦ ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนางาน และ       การทำงานเป็นทีม

จุดที่ควรพัฒนา

♦ เร่งดำเนินการพัฒนาความรู้เฉพาะทางที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการศึกษาต่อ การทำผลงานวิจัย และการเสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ