Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190,192
 
  ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  Master of Business Administration Program in Business Administration
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
      :  Master of Business Administration
 
ชื่อย่อ
:  บธ.ม.
      :  M.B.A
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  สร้างนักบริหารที่มีคุณธรรม สามารถนำความรู้มาพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม ผลิตผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
  มีความคิดริเริ่มสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำงานวิจัยให้สังคมและใช้ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  คิดเป็นทำเป็นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
  มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ บัญชี หรือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีสาขาอื่นที่เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนในประเทศและต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
  หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  ระยะเวลาการศึกษา
  นักศึกษาปริญญาโทต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร โดยสอบผ่านได้คะแนนสะสม (GPA.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนครั้งแรกโดยไม่นับภาคการศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
   วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 21.00 น.
   โอกาสทางวิชาชีพ
  ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ เจ้าของกิจการต่างๆ เช่น ธุรกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และ นวัตกรรม หรือ ธุรกิจด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจก่อสร้าง
  พนักงานองค์กรธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งผู้บริหารขั้นต้นถึงขั้นกลาง หรือพนักงานอาวุโส ในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล หรือ ฝ่ายกลยุทธ์ ฝ่ายสารสนเทศ หรือฝ่ายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายแรกเข้าโดยประมาณ 27,000 บาท
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 124,800 บาท
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม
 
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555