Loading
โทร. 02-807-4500  ต่อ  190, 192
· หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
· หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)
· หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)
   
· หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)
(Master of Engineering Program in Electrical Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ควบคู่กับความสามารถในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพวิศวกร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนสาขาเชี่ยวชาญ 2 สาขา วิชาคือ
1. ไฟฟ้ากำลัง
2. ระบบควบคุม

โอกาสในการประกอบวิชาชีพ

(1) วิศวกรไฟฟ้า
(2) นักวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้า
(4) ผู้จัดการโครงการ
(5) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
(6) ผู้จัดการโรงงาน
(7) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
(9) นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
(10) ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาที่เกี่ยวข้อง

*ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 12,000/เทอม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 190, 192