ข่าว ธรรมะ ออนไลน์

หนังสือ ขออนุญาตจัดทำพุทธธรรม และ พจนานุกรมพุทธศาสน์ประมวลศัพท์ ประมวลธรรมฉบับดิจิตอล 
กิจกรรมแสดงธรรมสากัจฉา โดย พระอาจารย์มหาสมชาย กิตติปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี ณ มุมสบายจิต สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ในทุกวันพระใหญ่ของเดือน ๆ ละครั้ง ในเวลา 14.00 น.
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถาน ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นศูนย์รวมของสื่อธรรมะ เพื่อการสืบค้นและบริการจัดทำสำเนาลงในแผ่น DVD สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวันอังคาร - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ อาคารสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้เขียนหลักสูตรครูสมาธิด้วยความวิริยะอุตสาหะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักศึกษาครูสมาธิที่มีความรู้ในการทำสมาธิอย่างถูกต้องและสามารถสอนบุคคลอื่นได้ หลักสูตรครูสมาธิ เปิดสอนเป็นครั้งแรก ณสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้น จนมาเปิดที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นแห่งที่ ๓๓