ภาพกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ ปี 2555

  งานบายศรีคณะบริหาร
  โครงการเสริมความรู้วิชาชีพการบัญชี เรื่องการจัดทำงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ
  งานปัจฉิม ราตรีสีฟ้า
  โครงการพัฒนาการสอนคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
  โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมสัมนาภายนอก เขาใหญ่
  โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - การเรียน-การสอน
  โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - บริษัทนันยางบรรยายและดูงานนอกสถานที่ห้าง Seacon บางแค
  โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - ปัจฉิมนิเทศ
  โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - วันปฐมนิเทศและเริ่มเรียนหลักสูตรโดยคุณปิยะ ซอโสตถิกุล
  โครงการวิเคราะห์สินเชื่อขั้นพื้นฐาน - อบรมด้านบุคลิกภาพโดยอ.สุวรรณา วงษ์สุรไกร
  โครงการสัมมนาบุคลากร-จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และการจัดทำแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะบริหารฯ
  การประกวดแผนธุรกิจคณะบริหารฯ (31ม.ค.56)