ภาพกิจกรรมล่าสุด

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   ภาพกิจกรรมนักศึกษา
    
 
   ปีการศึกษา2554     
   ปีการศึกษา2555     
   ปีการศึกษา2556     
 
มหาวิทยาลัย
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คณะบริหารธุรกิจ
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
คณะนิติศาสตร์
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัย
 
 
คณะบริหารธุรกิจ
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
คณะนิติศาสตร์
 
บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
คณะบริหารธุรกิจ
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
คณะนิติศาสตร์
 
บัณฑิตวิทยาลัย
     
   
     ภาพกิจกรรมหน่วยงาน
   
     ปีการศึกษา 2554
  ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2556
 
สำนักอธิการบดี
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักวิชาการ
 
สำนักวิจัย
 
สำนักหอสมุดกลาง
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
สำนักบริหารการเงินและพัสดุ
 
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
ศูนย์วิทยบริการ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
 
 
ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
 
ศูนย์นวัตกรรมฯ
 
สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.อ.
 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรมจิตอาสา 2553
กิจกรรมจิตอาสา 2554
 
อื่นๆ
 
 
สำนักอธิการบดี
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักวิชาการ
 
สำนักวิจัย
 
สำนักหอสมุดกลาง
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
สำนักบริหารการเงินและพัสดุ
 
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
ศูนย์วิทยบริการ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
 
ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
 
ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
 
ศูนย์นวัตกรรมฯ
 
สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.อ.
 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
  กิจกรรมจิตอาสา 2555
 
อื่นๆ
 
 
สำนักอธิการบดี
 
สำนักนโยบายและแผน
 
สำนักวิชาการ
 
สำนักวิจัย
 
สำนักหอสมุดกลาง
 
สำนักทะเบียนและประมวลผล
 
สำนักบริหารการเงินและพัสดุ
 
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
ศูนย์วิทยบริการ
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา
 
ศูนย์วัฒนธรรม ม.อ.อ.
 
ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
 

ศูนย์นวัตกรรมฯ

 
สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.อ.
 
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
อื่นๆ