welcome   to   graduate   school

มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต

welcome   to   graduate   school

มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต

Ph.D.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลหลักสูตร

D.B.A

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ข้อมูลหลักสูตร

MPA

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
ข้อมูลหลักสูตร

M.Eng

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลหลักสูตร

MBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ข้อมูลหลักสูตร

ปณิธาน


มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม


วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มีมาตราฐานระดับสากล


พันธกิจ


บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองคืการภาพเอกชน โดยปรับการใช้บริการทาวิชาการจากประสบการณืของชุมชน เพื่อการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเศรษฐกิจ และการบริหารการจัดการ การปกครองตามระบบประชาธิปไตย


รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์