welcome to graduate

มหาวิทยาลัยคุณภาพ เพื่อความสำเร็จ เพื่ออนาคต

MPA

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
ข้อมูลหลักสูตร

M.Eng

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ข้อมูลหลักสูตร

MBA

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ข้อมูลหลักสูตร

ปณิธาน


มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม


วิสัยทัศน์


เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาขั้นสูง ที่มีมาตราฐานระดับสากล


พันธกิจ


บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองคืการภาพเอกชน โดยปรับการใช้บริการทาวิชาการจากประสบการณืของชุมชน เพื่อการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเศรษฐกิจ และการบริหารการจัดการ การปกครองตามระบบประชาธิปไตย


รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

10 เหตุผลที่ท่านควรเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อสังคมบริหารจัดการโดยมูลนิธิ
2. หลักสุตรที่ทันสมัย มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งระบบหน่วยกิต และรายวิชาตามพลวัตของเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆและแนวทางการพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ
3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผสมผสานบูรณาการทั้งการเรียนเชิงทฤษฏี กรณีศึกษา การวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลงาน และการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงมี 2 แผนการศึกษาให้เลือกตามความสนใจ (แผนทำวิทยานิพนธ์ และแผนเน้นรายวิชาพร้อมทำสารนิพนธ์)
4. การเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษารายวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น นโยบายรัฐ สถานการณ์ที่สำคัญของชาติ กฏเกณฑ์ของสมาคมหรือสภาวิชาชีพใหม่ๆ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก เป็นต้น
5. คณาจารย์มีคุณภาพจบจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในแต่และต่างประเทศ พร้อมประสบการณ์ตรงในการทำงานจริง ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษานักศึกษาทั้งภาคทฤษฏี และแนวทางปฏิบัติ
6. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเอาใจใส่ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่แรกเข้าจนจบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต
7. สถานที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา ทั้งห้องเรียน เทคโนโลยีการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก และบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งผู้เรียนและคณาจารย์ผู้สอน
8. ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่สามารถจบการศึกษาได้ภายในกำหนดในทุกหลักสูตร
9. ค่าเทอม (หน่วยกิต และค่าบำรุง) ที่เป็นธรรมซึ่งถูกกว่าในการจัดการมาตราฐานการศึกษาระดับปริญญาโท ระดับเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน
10. มีส่วนลดการศึกษาสำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หรือบุคลากรที่สมัครพร้อมจากองค์กรเดียวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป