D.B.A ชื่อหลักสูตร

 

 

ชื่อหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program in Business Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : D.B.A (Business Administration)

ภาษาที่ใช้


หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเอกสารประกอบและหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนอาจเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)


(1)นักวิชาการหรือนักวิชาชีพขั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
(2)ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน
(3)ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการในธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม
(4)นักพัฒนา วิทยากร และบุคลากรด้านบริหารธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน
(5)เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า