D.B.A รายละเอียด
วิชาหลักสูตร

 

 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

  DBA0101 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
Graduated Professional English
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
    พัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพังและการพูดภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าใจข้อมูลข่าวสาร แปลความ และสรุปสาระสำคัญจากบทความ วารสาร ตำรา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนนำเสนองานและสื่อสารกับผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษ
Develop English proficiency especially in reading, writing, listening, and speaking skills. Strengthen English understanding of academic and related information in particular fields of study. The ability to interpret, summarize main idea from articles, journals, textbooks and electronic media as well as propose and communicate their works with other in English.
 
  DBA0102 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Advanced Statistic for Business Research
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
    ศึกษาหลักการทางสถิติเพื่อการวิจัย แหล่งที่มาและประเภทของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติพรรณนาและสถิติเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การนำสถิติไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การนำเสนอ การอ่าน และการแปลความ ผลลัพธ์ตามมาตรฐานสากล
A study of the principles of statistics for research sources, and types of business information, statistical description and statistical principles for analyzing related variables. Various forms of research and the statistics used in the field of business administration. The packages of statistical computer program for research and the method to propose, interpret and summarize the results for international standard.
 

2. หมวดวิชาพื้นฐาน

  DBA0201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การตามรูปแบบของการบูรณาการที่เน้นศึกษาวิเคราะห์หน้าที่หลักทางการจัดการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกลไกการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความซับซ้อนและความท้าทาย โดยวิชานี้เป็นการวางพื้นฐานในแนวคิดที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในหลักการและทฤษฎีการจัดการขั้นสูง
Study management concepts, theories and organization behavior at all levels (individual, group and organization) in integrated manner. It concentrates on an analytical management functions for continuously understanding problem solving tools under complex and challenging circumstance. This course aims to set basic concepts of management for further study in advanced management course.
 
  DBA0202 การจัดการการตลาด
Marketing Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
    ศึกษาแนวคิด วิธีการ และการพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแก่นสำคัญของบริบทที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีหลักการตลาด กระบวนการสร้างทฤษฎีการตลาดแบบมีโครงสร้างที่เป็นหลักสำคัญต่อการจัดการในองค์การและการแก้ปัญหาทางการตลาดให้สามารถตอบสนองความต้องการและบูรณาการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิชานี้ออกแบบเพื่อวางพื้นฐานหลักการที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อการจัดการตลาดขั้นสูง
To study concept, method and developed main tools in related context to marketing theories. Designed process for structural marketing theories impact on organization management and problem solving in marketing. Responding market demand and integration to serve the changing environment in marketing. This course designed for further study in advanced marketing course.
 
  DBA0203 การจัดการการเงิน
Financial Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
    ศึกษาทฤษฎี หลักการและบทบาทความสำคัญขององค์ความรู้ทางหลักการทางการเงิน การศึกษาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผนและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินกับปัญหาของธุรกิจ เพื่อการอภิปรายผลลัพธ์ที่ได้จากการบูรณาการหลักทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยวิชานี้เป็นการวางพื้นฐานในหลักการที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในการจัดการการเงินขั้นสูงรวมถึงวิชาที่เกี่ยวข้อง
Study theories, principles and the important financial roles. It covers analyzing, forecasting, planning and applying financial theories for business problems. Discussion the results derive from financial integration to maintain business sustainability. It also set up basic concepts for relevant course and further study.
 

3. หมวดวิชาบังคับ

 

DBA0301 ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจขั้นสูง
Advanced Business Management Theories and Strategies
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)
    ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกลยุทธ์การจัดการ การบูรณาการและการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการจัดการ เพื่อให้เกิดผลิตภาพสูงสุดในองค์การ การค้นคว้าและศึกษาจากบทความวิจัยและรูปแบบจำลอง เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ ทฤษฎี ด้านการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนากลยุทธ์ในประเด็นร่วมสมัย โดยนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
The evolution of management concepts, theories and strategies. Integration and application of management thoughts for maximizing productivity in organization. Finding and studying research articles and models to propose modern management theories and strategic development incontemporaty issues applied in a real situation.
 
  DBA0302 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 1
Advanced Research Methodology 1
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
    ศึกษาหลักการของการออกแบบงานวิจัยทางธุรกิจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถประยุกต์หลักการทางวิจัยธุรกิจร่วมกับการใช้สถิติขั้นสูงในการเสาะหาความรู้และนำเสนอผลได้
Study the principles of business research design. Analyze and synthesis a research problem, applying appropriate research approaches and advanced statistical methods in finding, and presenting results.
 

4. หมวดวิชาเลือก

  DBA0401 สัมมนาการวิจัยประเด็นสำคัญทางการจัดการ
Research Seminar in Current Management Issues
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และบูรณาการประเด็นทางการจัดการธุรกิจร่วมสมัยที่ครอบคลุมหน้าที่ทางการจัดการธุรกิจ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยผ่านการเรียนรู้จากงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ทางการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
Study, analyze, discuss and integrate on contemporary business management issues. The topics should cover all business management functions and related particular field of business at past and present. It achieves through learning from standard researches theories and models for creating an opportunity to discover new modern business management knowledge.
 
  DBA0402 สัมมนาการวิจัยประเด็นสำคัญทางการตลาด
Research Seminar in Current Marketing Issues
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
    ศึกษาวิธีการ และกลยุทธ์ทางการตลาดขั้นสูง การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมสมัย สภาวะแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเทคนิคการจัดการการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ การบรูณาการองค์ความรู้ทางการตลาด เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์ผล
To study advanced marketing approaches and strategies. Analyze contemporary problem issues environments, market target as well as marketing techniques. Integration of marketing knowledge to create marketing innovation for applicable and effective in a real world.
 
  DBA0403 สัมมนาการวิจัยประเด็นสำคัญทางการเงิน
Research Seminar in Current Financial Issues
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
    ศึกษาการพัฒนาการจัดการทางการเงิน เพื่อหาทฤษฎีการเงินที่สำคัญ โดยใช้กรณีศึกษาการวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหาในการสัมมนาในหัวข้อที่สำคัญและน่าสนใจ อาทิ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยง การพยากรณ์ทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน ปัญหาด้านหลักทรัพย์ทั้งภาครัฐและเอกชน การประเมินด้านธุรกิจเพื่อการตัดสินใจ
A study on development of financial management and content of the important theories by using research case studies. Analyze problems on the important and interesting topics such as working capital management, risk management, financial prediction, investment analysis property problem in public and private sector,business value evaluation for decision making in seminax.
 
  DBA0303 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง 2
Advanced Research Methodology 2
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
3(3-0-6)
    วิธีการดำเนินการที่เหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ หลักคิดทางทฤษฎีและการนำมาสู่ข้อมูลเชิงประจักษ์และการสร้างมาตรวัด การวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติขั้นสูง ในการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์
The appropriate use of quantitative research methods, theoretical concepts and empirical constructs and measures, examination of advanced statistical methods for discovering associations between variables and the use of a statistical software package.
 
5. หมวดวิชาการสอบวัดคุณสมบัติ
  DBA0501 การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination (ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
0(0-0-0)
    เป็นการวัดขีดความรู้ความสามารถโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านบริหาร ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของเนื้อหาสาระที่จะนำไปสู่รากฐานการทำดุษฎีนิพนธ์ต่อไป ทั้งนี้การสอบวัดคุณสมบัติเป็นแบบข้อเขียนและ/หรือปากเปล่า
To assess the integrative competence in body of management on the theoretical knowledge and the application to the research study. The examination is required before applying for the formal dissertation process and should be in written and/or oral format.
 
6. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1.1)
  DBA0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Dissertation Type 1 (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
8(0-0-16)
    ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
Analytical study on selected research problems in management area from the documents and academic researches to develop new research or extension research for a new knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources and theories related to the research. Submit concept paper to be approved.
 
 

DBA0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Dissertation Type 1 (2)
วิชาบังคับก่อน: DBA0601 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: DBA0601 Dissertation Type 1 (1)

8(0-0-16)
   

ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทำวิจัย จากผลการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทำให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame work developing for dissertation. As a result of the integration of the principles, concepts, theories and generalization in management, a clear theoretical and conceptual framework are presented.

 
 

DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Dissertation Type 1 (3)
วิชาบังคับก่อน: DBA0602 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: DBA0602 Dissertation Type 1 (2)

8(0-0-16)
    ดำเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการวิจัย
Refine research proposal and propose research methodology focus on developing research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, and summary.
 
 

DBA0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
Dissertation Type 1 (4)
วิชาบังคับก่อน: DBA0603 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: DBA0603 Dissertation Type 1 (3)

8(0-0-16)
    รายงานผลการวิจัยดำเนินการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และข้อแนะนำจากคณะกรรมการประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกระทำโดยผู้มีส่วนร่วมการพิจารณา ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนและภาครัฐรวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมการในการเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อไป
Report on research results proposal examination and suggestion from dissertation evaluation committee. Supervision and guidance are conducted among the participants, invited experts from private and public sectors as well as the dissertation advisory committee. Preparation of research article for academic publication.
 
 

DBA0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
Dissertation Type 1 (5)
วิชาบังคับก่อน: DBA0604 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (4)
Prerequisite: DBA0604 Dissertation Type 1 (4)

8(0-0-16)
    นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนำ เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์
Presentation of research finding to public and dissertation committee. Invited external and internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion of the dissertation.
 
  DBA0606 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (6)
Dissertation Type 1 (6)
วิชาบังคับก่อน: DBA0605 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (5)
Prerequisite: DBA0605 Dissertation Type 1 (5)
8(0-0-16)
    นำข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษาต้องนำไปผลงานวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the student’s dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit completed dissertation for defense examination.Student will be responsible for public dissemination through publication or internet as program required.
 
7. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2.1)
  DBA0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (1)
Dissertation Type 2 (1)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
9(0-0-18)
    ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการวิจัยด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจจากเอกสารและงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อสร้างงานวิจัยใหม่หรือต่อยอดงานวิจัย กำหนดหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ค้นคว้า แหล่งที่มาของข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย และเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เพื่อขออนุมัติ
Analytical study on selected research problems in management area from the documents and academic researches to develop new research or extension research for a new knowledge. Define dissertation topic. Searching for data sources and theories related to the research. Submit concept paper to be approved.
 
  DBA0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (2)
Dissertation Type 2 (2)
วิชาบังคับก่อน: DBA0701 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (1)
Prerequisite: DBA0701 Dissertation Type 1 (1)
9(0-0-18)
    ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดรวบยอดในการทำวิจัย จากผลการบูรณาการหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและหลักสากล โดยทั่วไปด้านการบริหารจัดการที่ได้จากผลการวิจัย ทำให้ได้กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ชัดเจน ตรงประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
Conduct literature review on the process of theoretical and conceptual frame work developing for dissertation. As a result of the integration of the principles, concepts, theories and generalization in management, a clear theoretical and conceptual framework are presented.
 
  DBA0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (3)
Dissertation Type 2 (3)
วิชาบังคับก่อน: DBA0702 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (2)
Prerequisite: DBA0702 Dissertation Type 1 (2)
9(0-0-18)
    ดำเนินการตามขั้นตอนของข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอระเบียบวิธีการวจัย โดยการพัฒนาเครื่องมือวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัย ทั้งนี้กระทำขึ้นภายใต้คำปรึกษาและชี้แนะโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
Refine research proposal and propose research methodology focus on developing research instruments, data collection techniques, analysis, discussion, summary and report on research results. Suggestion and supervision are conducted among the participants, invited experts from private and public sectors as well as the dissertation advisory committee.
 
 

DBA0704 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2 (4)
Dissertation Type 2 (4)
วิชาบังคับก่อน: DBA0703 ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1 (3)
Prerequisite: DBA0703 Dissertation Type 1 (3)

9(0-0-18)
    นำเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ความรู้และข้อแนะนำ เพื่อความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์ นำข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ร่วมอภิปรายทั้งภายในและภายนอกมาปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ นำเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบป้องกัน นักศึกษาต้องนำไปผลงานวิจัยเผยแพร่ และลงตีพิมพ์แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ของหลักสูตร
Presentation of research finding to public and dissertation committee. Invited external and internal experts will be provided for discussion and idea exchange for the completion of the dissertation. Guidance and suggestion from the participants and expert will validate the student’s dissertation upon the consent of the dissertation advisory committee. Submit completed dissertation for defense examination. Student will be responsible for public dissemination through publication or internet as program required.
 

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า