MBA บทนำ

 

 

บทนำ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริหารธุรกิจด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง สังคม ครอบครัว และประเทศชาติ

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration for Modern Executives)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า