MBA โครงสร้างหลักสูตร

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

แผน ก. แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์)

1. วิชาแกนบังคับ 24 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวม 39 หน่วยกิต
4. สอบปกป้องวิทยานิพนธ์

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

1. วิชาแกนบังคับ 24 หน่วยกิต
2. วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต
3 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
  รวม 39 หน่วยกิต
4. การสอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า