MBA รายละเอียด
วิชาหลักสูตร

 

 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

 
  บธ.601 การบัญชีเพื่อการบริหาร
BA.601 Managerial Accounting
3 (3-0-6)
    การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนและการคำนวณ การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน ความสัมพันธ์ของต้นทุนประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจ  
  บธ.602 การบริหารการตลาด
BA.602 Marketing Management
3 (3-0-6)
    กลยุทธ์การตลาดในการตัดสินใจที่จำเป็นของฝ่ายจัดการ เพื่อการพัฒนาตลาดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม การขายให้เหมาะสมตามวงจรผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการตลาดและการพยากรณ์  
  บธ.603 พฤติกรรมองค์การ
BA.603 Organizational Behavior
3 (3-0-6)
    แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ของสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ตลอดจนแนวคิดระบบสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์เพื่ออธิบาย วิเคราะห์ และจัดการพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในองค์การ  
  บธ.604 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
BA.604 Economics for Management
3 (3-0-6)
    ศึกษาและวางระบบข้อมูลและข่าวสารขององค์การธุรกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ โดยอาศัยเทคนิคการประมวลข้อมูลและพัฒนาข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ระบบ บทบาทของข้อมูลและข่าวสารในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการธุรกิจยุคใหม่  
  บธ.605 การจัดการการเงิน
BA.605 Financial Management
3 (3-0-6)
    วิเคราะห์หลักและทฤษฎีการบริหารการเงิน การจัดการด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการและวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดการเงินในตลาดทุนโครงสร้างงบลงทุน เงินปันผล ต้นทุนของเงินทุน หลักการบริหารการเงินของสถาบันการเงินตามเงื่อนไขต่าง ๆ  
  บธ.606 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ
BA.606 Business Research Methodology
3 (3-0-6)
    ความเป็นมา ประโยชน์และความสำคัญของการวิจัย การวางแผนการวิจัย หลัก การกำหนดประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย ขั้นตอนในการทำวิจัย การเขียนโครงร่าง และการเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่  
  บธ.607 การบริหารเชิงกลยุทธ์
BA.607 Strategic Management
3 (3-0-6)
    ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของนโยบายขององค์การธุรกิจ การเลือกวัตถุประสงค์ของการดำเนินนโยบาย ลักษณะของโครงสร้างตามวัตถุประสงค์โดยเน้นศึกษาในมุมกว้าง  
  บธ.608 การบริหารการดำเนินงาน
BA.608 Operations Management
3(3-0-6)
    กระบวนการและหน้าที่ในการจัดการการผลิตและปฎิบัติการ ตลอดจนความเกี่ยวพันระหว่างงานในหน้าที่เหล่านั้น การเพิ่มผลผลิต การกำหนดลำดับงาน การจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์และการจัดการเชิงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและการบริการ  

2. หมวดวิชาสาขาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาการตลาด (Marketing)

  กต.611 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
MK.611 Consumer Behavior
3 (3-0-6)
    ทฤษฎีพฤติกรรมและสิ่งจูงใจของผู้บริโภคในทฤษฎีการตลาด พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภค อิทธิพลของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยทางสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อทางอิเล็คโทรนิค เป็นต้น ศึกษาลักษณะของสินค้า การแยกตลาด ส่วนแบ่งตลาด และกรณีศึกษา  
  กต.612 การตลาดระหว่างประเทศ
MK.612 International Marketing
3 (3-0-6)
    ทฤษฎีการวิเคราะห์การตลาดระหว่างประเทศ โดยเน้นถึงยุทธวิธีการขยายตัว การสร้างกำไร การแข่งขัน และการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาด รวมถึงบทบาท นโยบายรูปแบบขององค์การ ระบบการจัดการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การบริหารงาน สภาพแวดล้อม ภาษีการขนส่ง กระบวนการส่งออกและศุลกากร
การพัฒนาตลาดและการแข่งขันระหว่างประเทศ บทบาทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลก เช่น ASEAN LAIA NAFTA MERCOSUR Andean Community เป็นต้นและรวมถึงทิศทางของกลุ่มประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC รวมถึงการรวมกลุ่มต่างๆ ที่มีบทบาทและการใช้กรณีศึกษา
 
  กต.613 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
MK.613 Integrated Marketing Communications Management
3(3-0-6)
    ลักษณะและความสำคัญของกลยุทธ์ในการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ประเภทของการโฆษณา การใช้ข้อมูล พฤติกรรมการซื้อเพื่อการตัดสินใจ การกำหนดงบประมาณการโฆษณา วิธีการเลือกสื่อโฆษณา การกำหนดตารางการโฆษณา การประเมินผลการโฆษณา ประเภทของการส่งเสริมการขาย การวางแผนการส่งเสริมการขาย และการประเมินผลการส่งเสริมการขาย  
  กต.614 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
MK.614 Product and Brand Management
3(3-0-6)
    กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วงจรของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์และส่วนประสมของตลาดอื่น กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์ผู้บริโภค การวิเคราะห์คู่แข่งขัน กระบวนการสร้างตราสินค้า การออกแบบตราสินค้า การขยายตราสินค้า การจัดการประสาทสัมผัสเกี่ยวกับตราสินค้า การสร้างตราสินค้าระดับโลก รวมถึงบทบาทของกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น ASEAN หรือ AEC ที่มีบทบาทต่อการวางแผนผลิตภัณฑ์ การดำรงตราสินค้าให้คงอยู่ตลอดไป ความล้มเหลว และการแก้ไขความล้มเหลวของตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้า การควบคุมและประเมินตราสินค้า  
  กต.615 การตลาดบริการ
MK.615 Service Marketing
3(3-0-6)
    บทบาทและความสำคัญของธุรกิจบริการทางด้านโครงสร้างบทบาท และพฤติกรรมของอุตสาหกรรมบริการ ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ ส่วนประสมการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ จุดเด่นของการบริการและการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความแตกต่างในการบริการ คุณภาพขององค์ประกอบที่ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า และการกำหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม  
  กต.616 การจัดการงานขาย
MK.616 Sales Management
3(3-0-6)
    การจัดการงานขายทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขายการจัดทำงบประมาณ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย การฝึกอบรม การจ่ายผลตอบแทน การจูงใจงานขาย การกำหนดอาณาเขตการขายและเป้าหมายยอดขาย รวมถึงการประเมินผลงานขายเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาการเติบโตยอดขายเป็นระบบ  

2.2 กลุ่มวิชาการจัดการ (Management)

  กก.621 หลักการจัดการ
MG.621 Principles of Management
3(3-0-6)
    การจัดการภายใต้ขอบเขตของวัฒนธรรมองค์กรและสิ่งแวดล้อมองค์กร การจัดการในสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (คน เงิน ระบบ ของการรวมกลุ่มประชาคมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น AEC เป็นต้น)การรับผิดชอบต่อสังคมและจรรยาบรรณ หลักการจัดการที่มีความเกี่ยวพันกับ การตัดสินใจ การวางแผนกับกลยุทธ์ การจัดการต่อภาวะการเปลี่ยนแปลง พื้นฐานของพฤติกรรม การบริหารรูปแบบทีม การจูงใจ ภาวะผู้นำ การจัดองค์กร เครื่องมือและเทคนิคการควบคุม  
  กก.622 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
MG.622 e-Business Technology
3(3-0-6)
    ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจเนื้อหาวิชาครอบคลุมความเข้าใจถึงพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีมาใช้กับ Value Chainของธุรกิจโดยแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีต่างๆในเบื้องต้น อาทิระบบ E Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain Management การตลาดออนไลน์โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนำ Best Practice ด้าน IT มาใช้บริหารในองค์กรเช่น ISO/IEC 2000, ISO/IEC 27001, Project Management Body of Knowledgeหรือ COBIT IT GovernanceFramework เป็นต้น  
  กก.623 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
MG.623 Financial Planning and Control
3(3-0-6)
    ภาพรวมของการจัดการทางการเงิน งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การคำนวณมูลค่าของเงิน หุ้นกู้และการหามูลค่าหุ้นกู้ หุ้นสามัญและการหามูลค่าหุ้นสามัญ ต้นทุนเงินทุน การงบประมาณเงินทุน การประมาณกระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและตราสารสิทธิ์ การวางแผนเงินทุนระยะยาว การตัดสินใจเรื่องโครงสร้างเงินทุน การออกหลักทรัพย์และการชำระเงินคืน การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารความเสี่ยงและอนุพันธ์ทางการเงิน  
  กก.624 การจัดการโครงการ
MG.624 Project Management
3(3-0-6)
    การจัดการโครงการที่เกี่ยวพันกับการติดต่อประสานงานหลากหลายกิจกรรม ผ่านกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน องค์กร และทรัพยากรต่างๆที่นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รายวิชานี้จะให้ผู้เรียนได้รู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆและประสบการณ์ในการวางแผนการจัดทำโครงการเชิงปฏิบัติ  
  กก.625 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
MG.625 Supply Chain Management
3(3-0-6)
    การเพิ่มขึ้นของความคาดหวังของลูกค้าและการแข่งขันระดับโลกที่ส่งผลให้องค์กรต้องมีศักยภาพสูงขึ้นในจุดสำคัญผ่านการควบคุมและจัดการการไหลของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานนั้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย แนวความคิดจำนวนมากและวิธีการจะถูกนำมาพัฒนาให้สภาพแวดล้อมการจัดการห่วงโซ่อุปทาน รายวิชานี้ถูกพัฒนาเพื่อพัฒนาให้ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการส่วนใหญ่จะต้องพบกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง การเชื่อมโยงการควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดสถานที่ตั้ง และการวางแผนการกระจายสินค้าด้วย ซึ่งจะมีความเกี่ยวพันผสมผสานของการปจัดการปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การจัดการขนส่ง การตลาดและสถิติ  
  กก.626 ภาวะผู้นำและการจัดการทีมงาน
MG.626 Leadership and Team Management
3(3-0-6)
    ทฤษฎีผู้นำต่างๆ ภาวะผู้นำ ทฤษฎีการปฏิบัติ การใช้อำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจ และการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  

การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

  กป.631 โอกาสทางธุรกิจและนวัตกรรม
ES.631 Business Opportunity and Innovation
3(3-0-6)
    ความสัมพันธ์ระหว่างการค้นหาโอกาสทางธุรกิจ กระบวนการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจใหม่ การประเมินโอกาส การพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจ และการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่จากกรณีศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจใหม่ที่ออกตลาดได้จริง การบรรลุความพอใจของลูกค้าโดยสมบูรณ์ (Total Customer Satisfaction) ความภักดีของผู้บริโภค การโยกย้ายทรัพยากรมนุษย์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ รวมถึงบทบาทและผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เช่น กลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) หรือ ASEAN เป็นต้น ที่มีผลต่อการเตรียมการของผู้ประกอบการ  
  กป.632 แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
ES.632 Business Plan for Entrepreneurship
3(3-0-6)
    การเขียนแผนแม่บทสำหรับธุรกิจใหม่ ในการวางแผนงาน และการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานอย่างมีระบบ การนำเสนอแผนธุรกิจต่อสถาบันการเงิน หรือผู้ร่วมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  กป.633 การจัดการองค์การสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
ES.633 Organization Management for Entrepreneurship
3(3-0-6)
    การบริหารองค์การสำหรับผู้ประกอบการ รูปแบบองค์การที่เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้ การศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดการรูปแบบการสื่อสาร  
  กป.634 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ES.634 e-Business Technology
3(3-0-6)
    ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจเนื้อหาวิชาครอบคลุมความเข้าใจถึงพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีมาใช้กับ Value Chainของธุรกิจโดยแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีต่างๆในเบื้องต้น อาทิระบบ E Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain Management การตลาดออนไลน์โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนำ Best Practice ด้าน IT มาใช้บริหารในองค์กรเช่น ISO/IEC 2000, ISO/IEC 27001, Project Management Body of Knowledgeหรือ COBIT IT GovernanceFramework เป็นต้น  
  กป.635 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
ES.635 Current Issues in Entrepreneurship
3(3-0-6)
    ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน การวิเคราะห์ปัญหาและประเด็นสำคัญ และกรณีศึกษาของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
  กป.636 การจัดการธุรกิจระดับโลก
ES.636 Global Business Management
3(3-0-6)
    การจัดการธุรกิจระดับโลกสัมพันธ์กับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาด การเงิน และการจัดการงานบุคคล ภายใต้กรอบบริบทของการจัดการธุรกิจระดับโลก รวมถึงบทบาทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลกเช่น ASEAN LAIA NAFTA MERCOSUR Andean Community เป็นต้น และรวมถึงทิศทางของกลุ่มประชาคมอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC ที่มีบทบาทกับการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รายวิชานี้จะนำไปสู่การทำความเข้าใจด้วยทฤษฎีและกรณีศึกษา  
กลุ่มวิชาการบัญชี
  บช.641 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
AC.641 Advanced Managerial Accounting
3(3-0-6)
    เทคนิคทางบัญชีและทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีเหตุผล ซึ่งการศึกษาคลุมถึงระบบข้อมูลทางการบัญชีที่จำเป็นสำหรับการบริหาร การตลาด การวางแผน และการควบคุมการผลิต  
  บช.642 การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
AC.642 Accounting for Planning and Control
3(3-0-6)
    หลักและระบบการบัญชีเพื่อการบริหาร เพื่อวางแผนและควบคุมองค์การ รวมถึงระบบการควบคุมและวางแผนบริหารในด้านการเงิน งบประมาณ การลงทุนทั้งระยะสั้นและยาว เทคนิคการวางแผนและวิธีเชิงปริมาณ  
  บช.643 นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
AC.643 Accounting Policy and Financial Reporting
 
    สภาพแวดล้อมทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชี แนวคิดการวัด ผลกำไรทางการบัญชี ที่สามารถแยกออกเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงการสรุปงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินภายใต้การบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทของระบบบัญชีและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีของนักบัญชีตามการลงนาม AEC และประชาคมต่างๆ เป็นต้น  
  บช.644 ประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี
AC.644 Current Issues in Accounting
3(3-0-6)
    สัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุป ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในแต่ละปี ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
  บช.645 กลยุทธ์การจัดการภาษีอากร
AC.645 Tax Management Strategy
3(3-0-6)
    การกำหนดนโยบายและการวางแผนในด้านภาษีอากรการวิเคราะห์ภาษีตามวิชาชีพ การภาษีอากรเกี่ยวกับการตัดสินใจในการดำเนินงานต่าง ๆ การตั้งบริษัทย่อยหรือสาขา การตีราคาทรัพย์สินและสินค้า นโยบายเงินปันผล สวัสดิการต่าง ๆ ปัญหาทางภาษีอากร  
  บช.646 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
AC.646 e-Business Technology
3(3-0-6)
    ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจเนื้อหาวิชาครอบคลุมความเข้าใจถึงพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีมาใช้กับ Value Chainของธุรกิจโดยแนะนำให้รู้จักกับเทคโนโลยีต่างๆ ในเบื้องต้น อาทิระบบ E Commerce ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ Supply Chain Management การตลาดออนไลน์โมเดลธุรกิจออนไลน์ และความรู้เบื้องต้นของการนำ Best Practice ด้าน IT มาใช้บริหารในองค์กร เช่น ISO/IEC 2000, ISO/IEC 27001, Project Management Body of Knowledgeหรือ COBIT IT GovernanceFramework เป็นต้น  
  บช.647 การบัญชีระหว่างประเทศ
AC.647 International Accounting
3(3-0-6)
    ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ความสำคัญของการบัญชีระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างมาก สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวออกไป วิชานี้จะให้ผู้เรียนได้พบกับการผสมผสานและความหลากหลายในมุมมองที่แตกต่างของการบัญชีระหว่างประเทศ การนำไปสู่ประเด็นต่างๆ ที่อ้างถึงการพัฒนาเปรียบเทียบของระบบบัญชีระหว่างประเทศ มาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศและความแตกต่างของระบบรายงานบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประชาคมทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น  
กลุ่มวิชาการเงิน
  กง.651 การจัดการการเงินขั้นสูงและการควบรวมกิจการ
FN.651 Advanced Financial Management and Acquisition
3(3-0-6)
    การบริหารการเงินขององค์การธุรกิจ การวางแผนและควบคุมการเงินการจัดหาทุนและการลงทุนภายใต้สภาวะการณ์เสี่ยง การพัฒนาทฤษฎีต้นทุนของเงินตัวแบบที่ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจและกรณีศึกษา  
  กง.652 การลงทุน
FN.652 Investments
3(3-0-6)
    การลงทุนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของการลงทุนรูปแบบต่างๆ การบริหารหลักทรัพย์ การวิเคราะห์โครงการ หลักการวางนโยบายและบริหารการลงทุนสำหรับบุคคลและสถาบันต่างๆและกรณีศึกษา  
  กง.653 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
FN.653 International Finance Management
3(3-0-6)
    หลักการบริหารการเงินระบบและปัญหาการดำเนินงานของธนาคารระหว่างประเทศ การควบคุมการดำเนินงานทางการเงิน การลงทุนในตลาดการเงินและหลักทรัพย์ระหว่างประเทศวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของเงินทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนในรูปแบบของความร่วมมือของกลุ่มประชาคมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ASEAN และ AEC เป็นต้น กระบวนการตัดสินใจด้านการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศและกรณีศึกษา  
  กง.654 การจัดหาทุนและการจัดการสินเชื่อ
FN.654 Funding and Credit Management
3(3-0-6)
    เครื่องมือในการจัดหาทุน กลยุทธ์การพิจารณาหาเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาทและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ การจัดระดับสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อการเสนอบริการด้านเครดิต  
  กง.655 การจัดการสถาบันการเงิน
FN.655 Financial Institutions Management
3(3-0-6)
    บทบาทหน้าที่ และความสำคัญของสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจโครงสร้างและการจัดการสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินต่างๆ กฎระเบียบที่มีผลต่อสถาบันการเงินการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันการเงิน และกรณีศึกษา  
  กง.656 ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และตลาดตราสารออฟชั่น
FN.656 Derivatives, Securities, Future, and Option Markets
3(3-0-6)
    ทิศทางรูปแบบตลาดการเงินสมัยใหม่ลักษณะการบริหารจัดการทางการเงินในตลาดต่างๆ ตลาดตราสารอนุพันธ์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า และตลาดตราสารออฟชั่น  
       

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า