MPA รายวิชาหลักสูตร

 

 

รายวิชาหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
    รศ.600 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.600 Scope and Theory of Public Administration
3 (3-0-6)
    รศ.601 วิทยวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.601 Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-6)
    รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PA.602 Human Resources Management
3 (3-0-6)
    รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
3 (3-0-6)
    รศ.604 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
PA.604 Organization Theory and Modern Management
3 (3-0-6)
    รศ.605 นโยบายสาธารณะการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
PA.605 Public Policy, Planning and Strategic Management
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 9 หน่วยกิต
    ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
  2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์  
   

รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PA.611 Human Resources Development

3 (3-0-6)
    รศ.612 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
PA.612 Performance Management and Compensation System
3 (3-0-6)
    รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
PA.613 Management of Change and Organizatiol lnnovation
3 (3-0-6)
    รศ. 614 เทคนิคการพัฒนาองค์การและการจัดการ
PA.614 Organization and Management Development Techniques
3 (3-0-6)
    รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource Management
3 (3-0-6)
  2.2 กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  
    รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PA.621 Human Resources Management in Local Administration
3 (3-0-6)
    รศ.622 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PA.622 The Making of Strategic and Development Plan of Local Administration
3 (3-0-6)
    รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy and Development
3 (3-0-6)
    รศ. 624 การจัดการการคลังและงบประมาณบัญชีสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
PA.624 Finance and Budget Accounting Management for Local Government
3 (3-0-6)
    รศ.625 สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
PA.625 Seminar in Local Administration
3 (3-0-6)
  2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง  
    รศ.631 การเมืองและการจัดการสาธารณะ
PA.631 Politics and Public Management
3 (3-0-6)
    รศ.632 การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts
3 (3-0-6)
    รศ.633 การบริหารงานการเมือง
PA.633 Political Affairs Management
3 (3-0-6)
    รศ.634 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
PA.634 Governance in Public Sector
3 (3-0-6)
    รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
3 (3-0-6)
  2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม  
    รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ
PA.641 Political and Economic Crime
3 (3-0-6)
    รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม
PA.642 Innovation on Judicial Process and Administration
3 (3-0-6)
    รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
PA.643 Cyber and Technology Crime
3 (3-0-6)
    รศ.644 กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานภาครัฐ
PA.644 Public Law and Public Sector Management
3 (3-0-6)
    รศ.645 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม
PA.645 Seminar in Judicial Administration
3 (3-0-6)
  2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์  
    รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์
PA.651 Development and Public Policy on Sangha Administration
3 (3-0-6)
    รศ.652 การจัดการสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์
PA.652 Modern Management and Sangha Administration
3 (3-0-6)
    รศ.653 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนาประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน
PA.653 Roles of Sangha on Social Development and People Participation
3 (3-0-6)
    รศ.654 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานคณะสงฆ์
PA.654 Case Studies in Sangha Administration
3 (3-0-6)
    รศ.655 สัมมนาการบริหารงานคณะสงฆ์
PA.655 Seminar in Sangha Administration
3 (3-0-6)
3) วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต
    รศ.800 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 (0-36-0)

หลักสูตรแผน ข

1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
    รศ.600 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.600 Scope and Theory of Public Administration
3 (3-0-6)
    รศ.601 วิทยวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.601 Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-6)
    รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PA.602 Human Resources Management
3 (3-0-6)
    รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
3 (3-0-6)
    รศ.604 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
PA.604 Organization Theory and Modern Management
3 (3-0-6)
    รศ.605 นโยบายสาธารณะการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
PA.605 Public Policy, Planning and Strategic Management
3 (3-0-6)
2) หมวดวิชาเอก เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ/หรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  2.1 กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์  
    รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PA.611 Human Resources Development
3(3-0-6)
    รศ.612 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
PA.612 Performance Management and Compensation System
3(3-0-6)
    รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
PA.613 Management of Change and Organizatiol lnnovation
3(3-0-6)
    รศ. 614 เทคนิคการพัฒนาองค์การและการจัดการ
PA.614 Organization and Management Development Techniques
3(3-0-6)
    รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource Management
3(3-0-6)
  2.2 กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  
    รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6)
PA.621 Human Resources Management in Local Administration
3(3-0-6)
    รศ.622 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6)
PA.622 The Making of Strategic and Development Plan of Local Administration
3(3-0-6)
    รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 3 (3-0-6)
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy and Development
3(3-0-6)
    รศ. 624 การจัดการการคลังและงบประมาณบัญชีสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น 3 (3-0-6)
PA.624 Finance and Budget Accounting Management for Local Government
3(3-0-6)
    รศ.625 สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-6)
PA.625 Seminar in Local Administration
3(3-0-6)
  2.3 กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง  
    รศ.631 การเมืองและการจัดการสาธารณะ 3 (3-0-6)
PA.631 Politics and Public Management
3(3-0-6)
    รศ.632 การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี 3 (3-0-6)
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts
3(3-0-6)
    รศ.633 การบริหารงานการเมือง 3 (3-0-6)
PA.633 Political Affairs Management
3(3-0-6)
    รศ.634 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 3 (3-0-6)
PA.634 Governance in Public Sector
3(3-0-6)
    รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง 3 (3-0-6)
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
3(3-0-6)
  2.4 กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม  
    รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
PA.641 Political and Economic Crime
3(3-0-6)
    รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม 3 (3-0-6)
PA.642 Innovation on Judicial Process and Administration
3(3-0-6)
    รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3 (3-0-6)
PA.643 Cyber and Technology Crime
3(3-0-6)
    รศ.644 กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานภาครัฐ 3 (3-0-6)
PA.644 Public Law and Public Sector Management
3(3-0-6)
    รศ.645 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม 3 (3-0-6)
PA.645 Seminar in Judicial Administration
3(3-0-6)
  2.5 กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์  
    รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
PA.651 Development and Public Policy on Sangha Administration
3(3-0-6)
    รศ.652 การจัดการสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
PA.652 Modern Management and Sangha Administration
3(3-0-6)
    รศ.653 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนาประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน 3 (3-0-6)
PA.653 Roles of Sangha on Social Development and People Participation
3(3-0-6)
    รศ.654 การศึกษาเฉพาะกรณี : การบริหารงานคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
PA.654 Case Studies in Sangha Administration
3(3-0-6)
    รศ.655 สัมมนาการบริหารงานคณะสงฆ์ 3 (3-0-6)
PA.655 Seminar in Sangha Administration
3(3-0-6)
3) การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
    รศ.700 การศึกษาค้นคว้าอิสระ / สารนิพนธ์ ( Independent Study ) 6 (0-18-0)

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า