MPA รายละเอียด
วิชาหลักสูตร

 

 

รายละเอียดวิชาหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

 

1. หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต
  รศ.600 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.600 Scope and Theory of Public Administration
3 (3-0-6)
    แนวคิดและกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ ภาพรวมการพัฒนาของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีองค์การ แนวโน้มของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต รวมทั้งหลักการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทย  
  รศ.601 วิทยวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
PA.601 Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-6)
    แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การกำหนดประชากรวิจัยและวิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และวิธีการรายงานการวิจัย  
  รศ.602 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
PA.602 Human Resources Management
3 (3-0-6)
    กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยในการกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ขององค์การ กับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลในฐานะทรัพยากรมนุษย์
การปรับอัตรากำลัง การบริหารค่าตอบแทน การประเมินผลการปฎิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และแรงงานสัมพันธ์
 
  รศ.603 การบริหารการคลังและงบประมาณ
PA.603 Fiscal and Budgeting Management
3 (3-0-6)
    แนวความคิดและการปฎิบัติที่เกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินและการคลังของประเทศ โดยเน้นที่การวิเคราะห์ด้านรายรับและรายจ่ายรัฐบาล ศึกษาการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันการเงินต่างๆในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่มีต่อระบบการเงิน และการคลังของไทย  
  รศ.604 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
PA.604 Organization Theory and Modern Management
3 (3-0-6)
    ความหมายและประเภทขององค์การ ทฤษฎีองค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ แนวคิดการจัดการสาธารณะ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และการควบคุม พร้อมทั้งนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งการจัดการระบบคุณภาพต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์การ  
  รศ.605 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
PA.605 Public Policy, Planning and Strategic Management
3 (3-0-6)
    ศึกษาแนวคิดพื้นฐาน และแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ศึกษาตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ เทคนิคในการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกตลอดจนผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ รวมทั้ง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนในระดับต่าง ๆ ของไทย การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่าง ๆ  

2. หมวดวิชาเอก

กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์

  กลุ่มวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
รศ.611 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PA.611 Human Resources Development
3 (3-0-6)
    แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา ( Education ) การฝึกอบรม (Training ) การพัฒนา
( Development ) การพัฒนาอาชีพ (Career Development ) และการพัฒนาองค์การ (Organizational Development) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
  รศ.612 การบริหารผลการปฎิบัติงานและระบบค่าตอบแทน
PA.612 Performance Management and Compensation System
3 (3-0-6)
    แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน การสร้างเครื่องมือทดสอบ เปรียบเทียบกับการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ การนำสมรรถนะมาใช้ร่วมในการบริหารผลการปฎิบัติงาน การนำไปใช้ประโยชน์ในองค์การในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายความสำเร็จของหน่วยงาน และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งศึกษาระบบค่าตอบแทนในระบบราชการไทย ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี บทบาท ความสำคัญ โครงสร้างอัตราเงินเดือน ความแตกต่างระหว่างระบบบริหารค่าจ้างและเงินเดือนประเภทต่างๆ การปรับเงินเดือนตามค่าครองชีพ ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฎิบัติงานมานาน การสำรวจอัตราเงินเดือน การวิเคราะห์การจำแนกประเภทงาน และการจัดระดับงาน โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์และจัดระดับงาน กลุ่มอิทธิพล และการจัดหน่วยงานเพื่อการบริหารประโยชน์เกื้อกูล ตลอดจนศึกษาถึงสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน  
  รศ.613 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมองค์การ
PA.613 Management of Change and Organizatiol lnnovation
3 (3-0-6)
    แนวคิดและเทคนิคการออกแบบองค์การ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ การจัดการเชิงสร้างสรรค์
รูปแบบขององค์การแห่งการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ องค์การในฐานะเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือสอดแทรกในระบบเปิด
นิเวศวิทยาองค์การและการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสภาพแวดล้อม เครือข่ายการพึ่งพากันขององค์การองค์ในแบบหลังสมัยใหม่ (Post-Modern) และบทบาทขององค์การในบริบทของโลกไร้พรมแดน
 
  รศ. 614 เทคนิคการพัฒนาองค์การและการจัดการ
PA.614 Organization and Management Development Techniques
3 (3-0-6)
    กระบวนทัศน์ ในการวิเคราะห์องค์การ กระบวนการและเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงองค์การด้านทิศทาง โครงสร้าง เทคโนโลยี ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และวัฒนธรรมองค์การ การประเมินผลและรักษาผลการเปลี่ยนแปลงองค์การ การประยุกต์ใช้ในภาครัฐ  
  รศ.615 สัมมนาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
PA.615 Seminar in Organization and Human Resource Management
3 (3-0-6)
    สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารทรัพยากรและองค์การ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การวิเคราะห์และการออกแบบงานงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์  

กลุ่มวิชาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น

  รศ.621 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PA.621 Human Resources Management in Local Administration
3 (3-0-6)
    แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นกับรัฐบาลกลาง ระบบและการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย โดยเน้นการรักษาระบบคุณธรรม บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมเรื่องวางแผนกำลังคน การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง และการพัฒนา  
  รศ.622 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
PA.622 The Making of Strategic and Development Plan of Local Administration
3 (3-0-6)
    แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของแผนระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนท้องถิ่น กระบวนการประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดทำแผนชุมชน การบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
  รศ.623 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
PA.623 Philosophy of the Sufficiency Economy and Development
3 (3-0-6)
    ศึกษาถึงแนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาพัฒนาการและปัญหาของสังคมและเศรษฐกิจไทยตามแนวคิดของระบบทุนนิยมที่ผ่านมา ศึกษาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการไปประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน
 
  รศ.624 การจัดการการคลังและงบประมาณบัญชีสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
PA.624 Finance and Budget Accounting Management for Local Government
3 (3-0-6)
    ศึกษาผลงานทางวิชาการในฐานะรูปองค์ความรู้เชิงรูปธรรม (concrete body of knowledge)ในวงวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของไทย โดยนำประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นในบริบทของการเปลี่ยนแปลง มาศึกษาวิเคราะห์  
  รศ.625 สัมมนาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
PA.625 Seminar in Current Issues of Local Administration
3 (3-0-6)
    สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของไทย และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสู่ระบบธรรมาภิบาล  

กลุ่มวิชาการบริหารงานการเมือง

  รศ.631 การเมืองและการจัดการสาธารณะ
PA.631 Politics and Public Management
3 (3-0-6)
    บทบาททางการเมืองและการจัดการสาธารณะ แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการสาธารณะ ปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
นิเวศน์วิทยาของการจัดการสาธารณะ นโยบายของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการจัดการสาธารณะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเมืองต่อการจัดการสาธารณะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเมืองและการจัดการสาธารณะ การจัดการและการประเมินผลความต้องการของการเมืองและการจัดการสาธารณะ
 
  รศ.632 การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองแนวสันติวิธี
PA.632 Peaceful Management on Political Conflicts
3 (3-0-6)
    ศึกษาเกี่ยวกับเสถียรภาพและความมั่นคง บทบาทวิธีการและกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะชน ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสันติวิธีและความขัดแย้ง ทักษะการเจรจาการต่อรองและการไกล่เกลี่ย การอำนวยความสะดวกและการจัดประชาพิจารณ์ กลยุทธ์และกลวิธีในการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการสร้างความสมานฉันท์ และสันติในการจัดการงานการเมือง  
  รศ.633 การบริหารงานการเมือง
PA.633 Political Affairs Management
3 (3-0-6)
    แนวคิดและความจำเป็นในการนำระบบบริหารจัดการมาใช้ในกิจการงานทางการเมือง ความสำเร็จและความล้มเหลวในการนำแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ การแสวงหารูปแบบการจัดการที่ดีและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมไทย  
  รศ.634 ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
PA.634 Governance in Public Sector
3 (3-0-6)
    พัฒนาการของความรู้ ด้านธรรมาภิบาล ความหมายและแนว คิดธรรมาภิบาล และการปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่รูปแบบใหม่ของเครือข่ายธรรมาภิบาลประชาธิปไตย  
  รศ.635 สัมมนาการบริหารงานการเมือง
PA.635 Seminar in Management of Political Affairs
3 (3-0-6)
    สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานการเมือง อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทางการเมือง จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการจัดการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการเมืองไทย การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการพร้อมทั้งการควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
กลุ่มวิชาการบริหารงานยุติธรรม
  รศ.641 อาชญากรรมการเมือง และเศรษฐกิจ
PA.641 Political and Economic Crime
3 (3-0-6)
    อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบ วิธีการในการทุจริต คอรัปชั่นตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติ จนไปถึงระดับนโยบาย กระบวนการยุติธรรมกับการจัดการปัญหา อาชญากรรมทางการเมือง และเศรษฐกิจ กลยุทธ์กับวิธีการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนกรณีศึกษา  
  รศ.642 นวัตกรรมการบริหารงานยุติธรรม
PA.642 Innovation on Judicial Process and Administration
3 (3-0-6)
    ความพยายามในการแสวงหาและทดลองนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกัน การควบคุมอาชญากรรมและทุรกรรมเยาวชน ตลอดจนการบำบัดฟื้นฟู แก้ไขผู้กระทำผิดและการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรม โดยมุ่งเน้นการวางแผนการดำเนินงานและการวิจัยประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพื่อการนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 
  รศ.643 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
PA.643 Cyber and Technology Crime
3 (3-0-6)
    อาชญากรรมที่กระทำบนพื้นที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การจู่โจมทางคอมพิวเตอร์การขโมยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การข่มขู่และการก่อการร้ายบนเครือข่ายอินเตอร์เนต การพัฒนาและป้องกันระบบคอมพิวเตอร์
วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
 
  รศ. 644 หลักกฎหมายกับการบริหารงานสาธารณะของไทย
PA.644 Principle of Law and Thai Public Affair
3 (3-0-6)
    ระบบกฎหมาย หลักกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง หลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายมหาชนของไทย กฎหมายปกครองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณะของไทย กฎหมายที่ส่งเสริม และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานสาธารณะของไทยในปัจจุบัน วิเคราะห์ทิศทางและแนวทางบริหารงานสาธารณะอันเนื่องจากผลการปรับตัวของกฎหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
  รศ. 645 สัมมนาการบริหารงานยุติธรรม
PA.645 Seminar in Judicial Administration
3 (3-0-6)
    สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานยุติธรรมเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานยุติธรรม อย่างเป็นรูปธรรม และให้การแก้ไขปัญหาทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ผ่าน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ รวมทั้งการใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยวิธีการ หรือมาตรการใหม่ๆ โดยเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
กลุ่มวิชาการบริหารงานคณะสงฆ์
  รศ.651 พัฒนาการและนโยบายของรัฐกับกิจการคณะสงฆ์
PA.651 Development and Public Policy on Sangha Administration
3 (3-0-6)
    ประวัติของศาสนาพุทธและการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศไทย พัฒนาการของนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์
นโยบายของรัฐบาลในระยะปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับนโยบายและแนวโน้มของนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และพุทธศาสนา
 
  รศ.652 การจัดการสมัยใหม่กับการบริหารงานคณะสงฆ์
PA.652 Modern Management and Sangha Administration
3 (3-0-6)
    แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานคณะสงฆ์ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การของวัดหรือองค์การคณะสงฆ์ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ในทางศาสนา นวัตกรรมในด้านการสอนและการเรียนรู้ในพุทธศาสนา รวมทั้งการใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในองค์การกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
  รศ. 653 บทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนาประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน
PA.653 Roles of Sangha on Social Development and People Participation
3 (3-0-6)
    แนวคิดการพัฒนาสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทของพระและคณะสงฆ์ในการพัฒนาประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชน เช่น กระบวนการประชาคม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน การพัฒนาทางด้านจิตใจของประชาชน และการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
  รศ.654 การศึกษาเฉพาะกรณี :การบริหารงานคณะสงฆ์
PA.654 Case Studies in Sangha Administration
3 (3-0-6)
    ศึกษาผลงานทางวิชาการในฐานะองค์ความรู้เชิงรูปธรรม (concrete body of knowledge)ในวงวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ซึ่งนำประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะสงฆ์ของไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลง มาศึกษาวิเคราะห์  
  รศ.655 สัมมนาการบริหารงานคณะสงฆ์
PA.655 Seminar in Sangha Administration
3 (3-0-6)
    สัมมนาเชิงวิชาการและปฏิบัติการในประเด็นปัญหาสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ของไทยและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า