58 SAU

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550, ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556)โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงแรมไอบิส หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 มกราคม 2559)

Continue Reading
58 SAU

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ พ.ศ.2558

โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (โรงแรมไอบิส หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 มกราคม 2559)

Continue Reading
58 SAU

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Continue Reading
58 SAU

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

Continue Reading
58 SAU

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558

ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Continue Reading