• ชื่อกิจกรรม : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
  วันที่จัด : 16 - 17 กันยายน 2560
  สถานที่จัด : ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  ระดับปริญญาเอก : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ระดับปริญญาโท : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์