นายเสริมสิน  สมะลาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย

  Master of Science in Real Estate Development,
Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Architecture, Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard Business School

นายฉัททวุฒิ  พีชผล
กรรมการ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

  MBA in IT, Massachusetts Institute of Technology
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Executive Education, Harvard Business School

นายณัฐวุฒิ  อมรวิวัฒน์
กรรมการ

  MBA Strategic Management, Massachusetts Institute of Technology Master in Industrial Engineering, Georgia Institute of Technology
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายวีระวรรธน์  วรรธนัจฉริยา
กรรมการ

  MBA Marketing Strategy, Kellogg Graduate School of Management
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายปิยพงศ์  เผ่าวณิช

กรรมการ

  MBA in MIS & Finance, University of Illinois at Urbana Champaign
Bachelor Degree in Engineering, King Mongkut Institute of Technology

นายรุ่งยศ  จันทภาษา
กรรมการ

  Bachelor of Engineering, Kingston Univeristy

นายวิศิษฎ์  สถิตจินดาวงศ์
กรรมการ

  Risk Management, New York University
MBA in Management, Lehigh University
Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

นายชาติชาย  สุทธิกลม
กรรมการ

  Bachelor of Political Science, Chiang Mai University

นางสาววิไล  เจียรรุ่งแสง
กรรมการ

  Master Degree of Business Administration, Sasin Graduate Institute of  
Business Administration, Chulalongkorn University
Bachelor Degree of Business Administration, Finance and Banking,  
Assumption University

นางณัฎฐ์พัชร์  พรหมโยธี
เลขานุการ

  Master of Public Administration, Chulalongkorn University

นางสาวเยาวลักษณ์  สุลีสถิระ
ผู้ช่วยเลขานุการ

  Master of Law, Ramkhumhaeng University
Thai Barrister at Law, Institute of Legal Education of Thai Bar Association