องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน ระดับสถาบันเพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อการบริหาร เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภาระกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

เกณฑ์มาตรฐาน :
[ 1 ]  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
[ 2 ]  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
[ 3 ]  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
[ 4 ]  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
[ 5 ]  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

      เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ 1
คะแนนที่ 2
คะแนนที่ 3
คะแนนที่ 4
คะแนนที่ 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ
มีการดำเนินการ 2 ข้อ
มีการดำเนินการ 3 ข้อ
มีการดำเนินการ 4 ข้อ
มีการดำเนินการ 5 ข้อ
   
ผลการดำเนินงาน
เกณฑ์ ผลการดำเนินงาน หลักฐานอ้างอิง
1
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีการพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ (Information System
Plan) โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2558)
1.3 แผนการดำเนินงานประจำปี 2555
1.4 ระเบียบข้อบังคับการใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้
ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน  ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 2 การวิจัย ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 4  การเงิน  ประกอบไปด้วย
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลในแต่ละด้านมาประมวลผลและประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร และนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้
 
 
มออ. 7.3-ค2-01
 
 
 
 
มออ. 7.3-ค2-02
 
 
 
 
 
มออ. 7.3-ค2-03
 
 
 
 
 
มออ. 7.3-ค2-04
 
 
 
 
3
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศโดยการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ทุกรอบปีการศึกษาซึ่งให้ถือปฏิบัติและเป็นหน้าที่
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องดำเนินการประมวลผลความพึงพอใจเป็นประจำ
ทุกรอบปีการศึกษา
3.1 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
 
 
 
 
 
4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนา ระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
อาทิเช่น การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศกลางให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการออกรายงาน
ให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการและปรับปรุงระบบให้รองรับการทำงานโดยมีเอกสารอ้างอิงดังนี้
4.1 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
4.2 นำผลการประเมินความพึงพอใจมาจัดทำแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
4.3 รายงานแผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
มออ. 7.3-ค4-01
มออ. 7.3-ค4-02
มออ. 7.3-ค4-03
5
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ได้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
5.1 แสดงการส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
5.2 แสดงการส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA online)