ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี
ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 31,520 24,100
28,000 26,500
27,100 26,800 3,500 25,300 26,800
219,620
• วิศวกรรมเครื่องกล 32,120 27,700
29,200 24,700
27,700 27,400 3,500 25,300 22,900
220,520
• วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ) 28,820 26,500
27,700 25,300 3,500 28,300 27,400 3,500 26,800 22,900
220,720
• วิศวกรรมอุตสาหการ 27,320 26,500
27,700 26,200
28,900 26,200 3,500 24,100 21,700
212,120
• วิศวกรรมความปลอดภัย 31,220 26,500
28,000 30,400 3,500 31,300 28,900
22,000 18,700
220,520
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31,220 29,500
26,500 28,900 3,500 28,600 27,100 3,500 20,500 22,900
222,220
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 31,220 28,000
29,500 27,400
29,200 26,800 3,500 18,100 18,100
211,820

หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
• วิศวกรรมไฟฟ้า 32,720 28,300
30,400 31,600 3,500 31,900 30,100188,520
• วิศวกรรมเครื่องกล 32,120 29,200
30,100 32,200 3,500 30,400 30,100187,620
• วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ) 32,720 29,500 3,500 30,400 28,600 3,500 30,400 28,000186,620
• วิศวกรรมอุตสาหการ 31,520 26,500 8,000 27,100 28,900 8,000 26,800 22,900179,720
• วิศวกรรมความปลอดภัย 31,520 26,500
28,000 30,400 3,500 31,300 28,900180,120
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)
• การบัญชี 24,200 21,600
20,400 19,100
18,900 21,600
21,900 16,800
164,500
• การตลาด 24,000 21,600
20,200 19,900
21,400 19,900
16,900 12,700
156,600
• การเงิน (เปิดเฉพาะภาคปกติ) 24,000 21,600
17,800 20,100
21,400 21,400
19,300 11,800
157,400
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 24,000 21,600
20,200 17,100
22,300 19,900
19,300 12,700
157,100
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24,000 22,500
22,000 22,600
25,000 21,400
19,000 17,500
174,000
• การจัดการ 24,000 21,400
20,400 20,100
19,300 19,000
17,800 12,700
154,700

หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• การบัญชี 20,300 17,700 8,300 19,500 19,100 7,000 18,900 19,000
21,900 16,800
168,500
• การตลาด 20,100 19,200 6,800 19,300 17,500 6,800 19,000 19,900
16,900 15,100
160,600
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20,100 19,200 6,800 19,300 17,700 6,800 19,900 19,900
16,900 15,100
161,700
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20,100 20,100 8,300 19,600 21,400 7,700 20,800 20,500 6,800 21,100 13,600
180,000
• การจัดการ 20,100 17,500 8,300 19,300 17,500 7,000 18,000 19,000 6,800 16,900 10,300
160,700

หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.)
• การบัญชี 24,900 25,500 6,800 22,100 23,100


102,400
• การตลาด 23,000 23,500 6,800 22,600 21,400


97,300
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 23,000 23,500 6,800 23,500 21,600


98,400
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบประเภทบริหารฯ) 27,800 25,600 7,700 25,600 24,700


111,400
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบปวส.เทคโนโลยีฯ) 27,800 24,700 7,700 24,700 26,200


111,400
• การจัดการ 23,000 23,800 6,800 21,700 21,600


96,900

หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)
• การบัญชี 21,600 19,600 7,900 19,500 20,100
19,500
108,200
• การตลาด 20,600 17,500 6,800 20,500 19,000
18,700
103,100
• การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20,600 17,500 6,800 21,400 19,900
18,000
104,200
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบประเภทบริหารฯ) 24,500 22,600 7,700 21,400 19,000 6,800 17,200
119,200
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบปวส.เทคโนโลยีฯ) 24,500 21,700 7,700 20,500 18,100 6,800 19,600
118,900
• การจัดการ 20,600 17,500 6,800 20,800 19,000
18,000
102,700
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 24,570 21,400
20,200 19,900
20,200 19,900
20,200 10,300
156,670
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดเฉพาะภาคปกติ) 26,370 23,100
23,500 22,300
22,600 22,900
18,100 13,900
172,770
• รัฐประศาสนศาสตร์  24,570 19,900
21,700 19,900
20,200 17,500 6,800 15,400

145,970
• ดิจิทัลมีเดีย  26,670 22,900
27,100 23,200
24,100 22,900
17,200 13,900
177,970

หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 22,170 19,000 6,800 17,800 17,500 6,800 17,800 17,500 6,800 15,400 15,100
162,670
• รัฐประศาสนศาสตร์  15,000 15,100 6,800 15,400 15,100 6,800 16,900 15,100 9,200 15,400 15,100 6,800 152,700
• ดิจิทัลมีเดีย  24,270 20,200 8,000 22,000 19,600 8,000 20,800 20,500 8,000 21,700 13,900
186,970
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ
• นิติศาสตร์  26,970 23,800
21,800 21,500
21,800 18,300
17,800 10,300
162,270

หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

24,570 19,900 8,300 20,200 19,900 6,800 20,200 16,700 6,800 14,600 10,300
168,270

หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น))

23,070 18,300 6,800 20,200 18,300 6,800 19,400 10,300123,170
คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาโท

ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 รวมตลอดหลักสูตร
ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร 2 ปี
• บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 39,600 36,500 17,000 44,300 2,500


139,900
• รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 39,600 36,500 24,500 21,800 2,500


124,900
• วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) 32,200 34,500
32,000 31,700


130,400
• วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) 32,200 34,500
32,000 31,700


130,400
                         

4-Oct-60