คณะ/สาขาวิชา

ระดับปริญญาตรีชั้นปี 1

ชั้นปี 2

ชั้นปี 3

ชั้นปี 4

รวมตลอดหลักสูตร

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

• วิศวกรรมไฟฟ้า

31,520

24,100


28,000

26,500


27,100

26,800

3,500

25,300

26,800


219,620

• วิศวกรรมเครื่องกล

32,120

27,700


29,200

24,700


27,700

27,400

3,500

25,300

22,900


220,520

• วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ)

28,820

26,500


27,700

25,300

3,500

28,300

27,400

3,500

26,800

22,900


220,720

• วิศวกรรมอุตสาหการ

27,320

26,500


27,700

26,200


28,900

26,200

3,500

24,100

21,700


212,120

• วิศวกรรมความปลอดภัย

31,220

26,500


28,000

30,400

3,500

31,300

28,900


22,000

18,700


220,520

• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

31,220

29,500


26,500

28,900

3,500

28,600

27,100

3,500

20,500

22,900


222,220

• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31,220

28,000


29,500

27,400


29,200

26,800

3,500

18,100

18,100


211,820


หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)

• วิศวกรรมไฟฟ้า

32,720

28,300


30,400

31,600

3,500

31,900

30,100

188,520

• วิศวกรรมเครื่องกล

32,120

29,200


30,100

32,200

3,500

30,400

30,100

187,620

• วิศวกรรมโยธา (เปิดเฉพาะภาคปกติ)

32,720

29,500

3,500

30,400

28,600

3,500

30,400

28,000

186,620

• วิศวกรรมอุตสาหการ

31,520

26,500

8,000

27,100

28,900

8,000

26,800

22,900

179,720

• วิศวกรรมความปลอดภัย

31,520

26,500


28,000

30,400

3,500

31,300

28,900

180,120

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)

• การบัญชี

24,200

21,600


20,400

19,100


18,900

21,600


21,900

16,800


164,500

• การตลาด

24,000

21,600


20,200

19,900


21,400

19,900


16,900

12,700


156,600

• การเงิน (เปิดเฉพาะภาคปกติ)

24,000

21,600


17,800

20,100


21,400

21,400


19,300

11,800


157,400

• การบริหารทรัพยากรมนุษย์

24,000

21,600


20,200

17,100


22,300

19,900


19,300

12,700


157,100

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

24,000

22,500


22,000

22,600


25,000

21,400


19,000

17,500


174,000

• การจัดการ

24,000

21,400


20,400

20,100


19,300

19,000


17,800

12,700


154,700


หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

• การบัญชี

20,300

17,700

8,300

19,500

19,100

7,000

18,900

19,000


21,900

16,800


168,500

• การตลาด

20,100

19,200

6,800

19,300

17,500

6,800

19,000

19,900


16,900

15,100


160,600

• การบริหารทรัพยากรมนุษย์

20,100

19,200

6,800

19,300

17,700

6,800

19,900

19,900


16,900

15,100


161,700

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20,100

20,100

8,300

19,600

21,400

7,700

20,800

20,500

6,800

21,100

13,600


180,000

การจัดการ

20,100

17,500

8,300

19,300

17,500

7,000

18,000

19,000

6,800

16,900

10,300


160,700


หลักสูตร 4 ปี ปกติ (รับผู้จบ ปวส.)

• การบัญชี

24,900

25,500

6,800

22,100

23,100
102,400

• การตลาด

23,000

23,500

6,800

22,600

21,400
97,300

• การบริหารทรัพยากรมนุษย์

23,000

23,500

6,800

23,500

21,600
98,400

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบประเภทบริหารฯ)

27,800

25,600

7,700

25,600

24,700
111,400

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบปวส.เทคโนโลยีฯ)

27,800

24,700

7,700

24,700

26,200
111,400

• การจัดการ

23,000

23,800

6,800

21,700

21,600
96,900


หลักสูตร 4 ปี  วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส.)

• การบัญชี

21,600

19,600

7,900

19,500

20,100


19,500


108,200

• การตลาด

20,600

17,500

6,800

20,500

19,000


18,700


103,100

• การบริหารทรัพยากรมนุษย์

20,600

17,500

6,800

21,400

19,900


18,000


104,200

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบประเภทบริหารฯ)

24,500

22,600

7,700

21,400

19,000

6,800

17,200


119,200

• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบปวส.เทคโนโลยีฯ)

24,500

21,700

7,700

20,500

18,100

6,800

19,600


118,900

• การจัดการ

20,600

17,500

6,800

20,800

19,000


18,000


102,700

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ปกติ

• ภาษาอังกฤษธุรกิจ

24,570

21,400


20,200

19,900


20,200

19,900


20,200

10,300


156,670

• วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เปิดเฉพาะภาคปกติ)

26,370

23,100


23,500

22,300


22,600

22,900


18,100

13,900


172,770

• รัฐประศาสนศาสตร์ 

24,570

19,900


21,700

19,900


20,200

17,500

6,800

15,400145,970

• ดิจิทัลมีเดีย 

26,670

22,900


27,100

23,200


24,100

22,900


17,200

13,900


177,970


หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)

• ภาษาอังกฤษธุรกิจ

22,170

19,000

6,800

17,800

17,500

6,800

17,800

17,500

6,800

15,400

15,100


162,670

• รัฐประศาสนศาสตร์ 

15,000

15,100

6,800

15,400

15,100

6,800

16,900

15,100

9,200

15,400

15,100

6,800

152,700

• ดิจิทัลมีเดีย 

24,270

20,200

8,000

22,000

19,600

8,000

20,800

20,500

8,000

21,700

13,900


186,970

คณะนิติศาสตร์

หลักสูตร 4 ปี ปกติ

• นิติศาสตร์ 

26,970

23,800


21,800

21,500


21,800

18,300


17,800

10,300


162,270


หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)


24,570

19,900

8,300

20,200

19,900

6,800

20,200

16,700

6,800

14,600

10,300


168,270


หลักสูตร 4 ปี ค่ำ/ วันอาทิตย์ (รับผู้จบ ปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น))


23,070

18,300

6,800

20,200

18,300

6,800

19,400

10,300

123,170

คณะ/สาขาวิชา

ระดับปริญญาโทชั้นปี 1

ชั้นปี 2

ชั้นปี 3

ชั้นปี 4

รวมตลอดหลักสูตร

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

ภาค 1

ภาค 2

ภาคฤดูร้อน

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตร 2 ปี

• รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)

39,800

36,500

24,500

21,800

2,500
125,100

• วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม)

32,200

34,500


32,000

31,700
130,400


ที่มา : สำนักทะเบียนฯ
3-Feb-60