คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
        มุ่งผลิตวิศวกรเมคคาทรอนิกส์ที่มีความสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม ธุรกิจและพาณชย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันและอนาคต ส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจงานออกแบบด้านเครื่องกลไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาสศึกษาถึงระดับปริญญา ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยให้มีความรู้ความชำนาญในด้านสาขาดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความก้าวหน้าและนำไปประกอบวิชาชีพได้
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        วิศวกรประจำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตไอซี และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรประจำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใช้เครื่องจักรกลและอาจารย์ นักวิชาการและที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐ และเอกชน