คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
        เพิ่มจำนวนวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการควบคุมออกแบบ และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงาน และระดับชาติและผลิตวิศวกร สิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer, Env) ที่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐ มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม  ของสภาวิศวกรของประเทศ และได้มาตรฐานสากลขององค์กรควบคุมมาตรฐานระหว่างประเทศ 
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เป็นวิศวกรในกองควบคุมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม