คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
    - สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
       เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย ให้ก้าวทันนวัตกรรม(Innovation)ใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ(Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        ประกอบอาชีพ นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ และนักออกแบบเว็บไซต์