คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
        มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการใช้ระบบการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงกระบวนการผลิตชิพวงจรรวมขนาดเล็ก การใช้เครื่องจักรควบคุมระบบดิจิตอล เพื่อพัฒนาสู่ระดับสูง ตลอดจนงานวิจัยเผยแพร่ไปสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถเป็นวิศวกร ในหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การโทรศัพท์ การสื่อสาร การไฟฟ้า เป็นต้น นักวิจัย นักวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ นักวิชาการ ครู อาจารย์ และที่ปรึกษางานทางวิศวกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับออกแบบระบบ รับเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์
 
        
จุดเด่นของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

        เป็นสาขาวิชาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงให้เน้นความเด่นชัดศาสตร์แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมสาขาหนึ่งของสภาวิศวกร เน้นการเรียนรู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อรองรับการเติบโตด้านโทรคมนาคมในยุคปัจจุบันและอนาคต  โดยยังคงรักษาองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ นอกจากนี้สาขาฯยังมีความพร้อมด้านงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับคณาจารย์ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ

ผู้สำเร็จการศึกษา : มีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    แขนงไฟฟ้าสื่อสาร จากสภาวิศวกร