คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
        มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน ระบบการควบคุม การเรียนรู้ซอฟต์แวร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณและเคารพกฎเกณฑ์ทางวิศวกรรม
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้านครหลวง โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทออกแบบผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบขับเคลื่อน ระบบขนส่ง ฯลฯ นักวิจัยในหน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน เช่น NECTEC , MCTEC และ PTEC เป็นต้น หรือ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) เพื่อการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยขั้นสูงต่อไป หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
        จุดเด่นของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

        เป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท การเรียนการสอนมุ่งเน้นความรู้ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง ควบคู่กับการนำระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ อุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต นอกจากนี้สาขาฯยังมีคณาจารย์ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมศึกษางานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

ผู้สำเร็จการศึกษา : มีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    แขนงไฟฟ้ากำลัง จากสภาวิศวกร