คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
        มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเสริมรากฐานการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และอุตสาหกรรม และเป็นการสอดคล้องต่อกระแสการพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลในการพัฒนาประเทศ สังคม และอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งปัจจุบันการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมมีมากขึ้น ดังนั้นการผลิตบัณฑิตจะต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องจักร วิศวกรออกแบบระบบด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรออกแบบระบบด้านอากาศยาน วิศวกรออกแบบระบบด้านความร้อนและอนุรักษ์พลังงาน วิศวกรออกแบบและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์ นิวแมติกส์ และ PLC วิศวกรซ่อมบำรุงในงานทางเครื่องกล วิศวกรออกแบบระบบวัดคุม และเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
        จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

        เป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภทอีกสาขาฯหนึ่ง การเรียนการสอนมุ่งเน้นความรู้ทั้งทางทฤษฎีควบคู่กับการฝึกทางด้านปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์และทำงานจริงได้จากทฤษฎีที่ศึกษามา วิชาที่ศึกษา เช่น การฝึกฝีมือช่าง วัสดุวิศวกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก กลศาสตร์วัสดุ วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง การสั่นสะเทือนทางกล วิศวกรรมยานยนต์ เป็นต้น

        สาขาวิศวกรรมเครื่องกลประกอบไปด้วยคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก, โท ที่มีความรู้  มีประสบการณ์สูง และมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ผู้สำเร็จการศึกษา : มีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกร