คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการทำงาน โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิต ในขณะเดียวกันจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ทางวิศวกรรม
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการต่างๆได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทที่ปรึกษาและรับเหมาการออกแบบ งานภาครัฐต่างๆ เช่น กรมโรงงาน การนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฯลฯ นักวิจัยในหน่วยงานวิจัยของรัฐและเอกชน เช่น NECTEC , MCTEC และ PTEC เป็นต้น หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
        จุดเด่นของวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
        
การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาด้านอุตสาหกรรมและการปรับปรุง เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นสาขาฯจึงให้ความสำคัญ ในการจัดหลักสูตรการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเทคนิคทางด้านอุสาหกรรมต่างๆ เช่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เทคนิคการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดแนวคิดที่เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรม โดยการเน้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีผสมผสานกับการฝึกภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเสริมความรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นวิศวกรที่ดีอีกด้วย

ผู้สำเร็จการศึกษา : มีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภาวิศวกร