คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
        มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา งานออกแบบโครงสร้างวางแผนควบคุม งานตรวจสอบและทดสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรโยธา ทั้งการออกแบบ และการควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมโยธาธิการผังเมือง กรมทางหลวง กรมชลประทาน โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างท่าเรือและสนามบิน โครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการก่อสร้างสำนักงาน เป็นต้น หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
        จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมโยธา
         
มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพ โดยการเน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปมีความสามารถในการทำงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงมีความอดทนและมุมานะในการทำงาน นอกจากนี้สาขาฯยังมีคณาจารย์ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมศึกษางานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

ผู้สำเร็จการศึกษา : มีสิทธิ์ยื่นขอสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร