คณะวิศวกรรมศาสตร์ School of Engineering
    - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
        มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ เพื่อการพัฒนาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งด้านสุขศาสตร์ อุตสาหกรรม โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งสามารถประยุกต์วิชาชีพวิศวกรรมและองค์ความรู้ต่างๆในการออกแบบวิเคราะห์อย่างมีระบบ เพื่อควบคุมอันตรายที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้น สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตร วศ.บ. และสามารถปฏิบัติหน้าที่จป.วิชาชีพได้
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งจป.วิชาชีพ โดยมีหน้าที่ ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างทำตามที่กฎหมายบังคับ กำหนดมาตรการ กำกับ ดูแลการทำงานให้มีความปลอดภัย วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง ทำแผนความปลอดภัยประจำปี ทำมาตรฐาน ISO ต่างๆ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
        จุดเด่นของสาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย

        คือการผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และความรู้ด้านอาชีวอนามัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

        สำหรับในภาคเรียนสุดท้ายนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในแผนสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ผู้สำเร็จการศึกษา :  - สามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
                            - สามารถยื่นขอใบอนุญาต เป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน