คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
    - สาขาวิชาการบัญชี
        มุ่งเน้นผลิตนักบัญชีเพื่อให้มีความรู้สอบด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี การตรวจสอบบัญชี การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมุ่งหมายที่จะฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่วิชาชีพที่มั่นคง ก้าวหน้า และมีจริยธรรมทางวิชาชีพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได้ และเป็นผู้ทำบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่การเงิน รวมทั้งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น ผู้ทำบัญชีอิสระ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภาษีอากร ที่ปรึกษาการบัญชีการเงิน นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางการบัญชีทั้งในและต่างประเทศ หรือปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ระบบสารสนเทศ เป็นต้น