คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
    - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
        เป็นการศึกษามุ่งเน้นถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจให้บุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์การ เพื่อพัฒนาองค์กรของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อการพัฒนางานในด้านอาชีพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งานวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอกบรม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกจากนั้นบัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น