คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
    - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
        มุ่งสร้างความพร้อมและถ่ายทอดให้นักศึกษาเป็นผู้มีศักยภาพระดับสูงด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่โดยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป การออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บเพจ และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจต่างๆในสภาวะปัจจุบัน
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        บัณฑิตที่จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบระบบงาน โปรแกรมเมอร์ พนักงานบริษัท ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ นักออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ นักแก้ปัญหาทางเทคนิค ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทั้งในและต่างประเทศ