คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
        มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษา และมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้บัณฑิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติ โดยฝึกฝนให้อ่านและแปลภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        ครูสอนภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว การโรงแรม สายการบิน ธนาคาร องค์กรระหว่างประเทศ วงการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ