คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
    - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการกระบวนการปกครอง เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในส่วนงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาองค์กรของภาครัฐตลอดจนการปกครองสู่ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        สายงานกระทรวงมหาดไทย สายงานกระทรวงการต่างประเทศ สายงานกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงต่างๆ นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักพัฒนาชุมชน พนักงานปกครอง และบริษัทภาคเอกชน