คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
    - สาขาวิชานิติศาสตร์
        หลักสูตรนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชากฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ อย่างรอบ รอบด้าน รอบคอบ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมาย สามารถประกอบอาชีพในกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น ศาล อัยการ ทนายความ ราชทัณฑ์ พนักงานสอบสวน ตุลาการศาลทหาร นิติกรทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิจัยทางกฎหมาย หรือประกอบอาชีพอิสระ