หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM)
    
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อสร้างทักษะ แนวความคิด และการสังเคราะห์ ภาพรวมด้านธุรกิจในระดับโลกาภิวัตน์ให้กับนักบริหารรุ่นใหม่ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีสภาวะจิตในเชิงสร้างสรรค์และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาเชี่ยวชาญ จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
    - สาขาการตลาด
    - สาขาการเงิน
    - สาขาการจัดการ
    - สาขาการบัญชี
    - สาขาการเป็นผู้ประกอบการ
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทเอกชนต่างๆในภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรของรัฐ นักวิชาการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว