หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration (Public Management for Modern Executive)
    สาขาวิชาการจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่
        หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มี ความรู้ ความสามารถในการบริหาร มีภาวะผู้นำในการจัดการและการพัฒนาองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์การและสถาบันการเมืองในระดับต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วได้เสริมสร้างศักยภาพในการเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสังคม อีกทั้งยังส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความเป็นพลเมืองดี หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาเชี่ยวชาญ จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้
    - การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
    - การบริหารกิจการยุติธรรม
    - การบริหารกิจการคณะสงฆ์
    - การบริหารกิจการทางการเมือง
    - การบริหารกิจการส่วนท้องถิ่น
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารองค์การมหาชน นักวิชาการ นักวิจัย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว