หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
(Master of Engineering Program in Electrical Engineering)
    
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ควบคู่กับความสามารถในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาทำการพัฒนางานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง และมีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาชีพวิศวกร ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และเพื่อพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดสอนสาขาเชี่ยวชาญ 2 สาขา วิชาคือ
     1. ไฟฟ้ากำลัง
     2. ระบบควบคุม
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
    (1) วิศวกรไฟฟ้า
    (2) นักวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า
    (3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบไฟฟ้า
    (4) ผู้จัดการโครงการ
    (5) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
    (6) ผู้จัดการโรงงาน
    (7) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
    (8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการ
    (9) นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
    (10) ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาที่เกี่ยวข้อง