กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา
         คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
    - มีสัญชาติไทย
    - รายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 200,000.00 บาท ต่อปี
    - ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
    - ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
    - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    - ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท
       หรือความผิดลหุโทษ
    - เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
    - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
    - เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่
    - อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
    - ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
   
         วิธีการขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
  ผู้ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ปฏิบัติดังนี้
    - ลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    - เข้าเว็ปไซด์กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) เพื่อลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่าน โดยรอผลการตรวจสอบจากทะเบียนราษฎร์
    - ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกแบบคำขอกู้ยืมเงิน
    - ติดต่อแผนกทุนการศึกษา ในวันที่นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย (นศ.ใหม่ติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาชั้น 1
      อาคาร สำนักงานอธิการบดี) เพื่อขอรับแบบคำขอกู้ยืม
    - ยื่นแบบคำขอกู้ยืมพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    - เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. โดยคณะกรรมพิจารณาเงินกู้ยืมฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติภายในกรอบวงเงิน
      ที่ได้รับการจัดสรร
    - มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้นักศึกษาทราบ และนัดหมายวันทำสัญญากู้ยืมต่อไป
   
        เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.)
  ให้นักศึกษาส่งแบบคำขอกู้ยืม พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
    1 แบบคำขอกู้ยืม (กยศ. 101)
    2 เอกสารของผู้ยื่นขอกู้
        2.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
        2.3 สำเนาบัตรประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
        2.4 ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ใบร.บ.)
        2.5 สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรณีที่เคยกู้มาจากสถาบันเดิม)
    3 เอกสารของบิดา มารดา
        3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
        3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
        3.3 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของบิดา มารดา
        3.4 หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา มารดา (กรณีบิดา มารดา ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน ประกอบอาชีพอิสระ
              เช่น เกษตรกร ค้าขาย)
    4 เอกสารของผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ (เฉพาะกรณีที่บิดา มารดา ของนศ.ไม่ได้อุปการะ)
        4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
        4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ)
        4.3 หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน ของผู้ปกครอง / ผู้อุปการะ
        4.4 หนังสือรับรองรายได้และฐานะของผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ (กรณีผู้ปกครอง/ผู้อุปการะ ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน
              ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย)
    5 กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต หรือหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรหรือใบหย่ามาด้วย
    6 เอกสารของผู้รับรองรายได้ และผู้รับรองสถานภาพของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
        6.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
    หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร ด้วยลายมือจริงเท่านั้น
   
         การทำสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้
    1. เปิดบัญชีออมทรัพย์กับ บมจ.กรุงไทย (สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถเปิดบัญชีที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาได้เลย)
    2. เข้าฟังการประชุมชี้แจงวิธีการทำสัญญาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    3. เข้าเว็ปไซด์กองทุนฯ (www.studentloan.or.th) เพื่อพิมพ์สัญญา จำนวน 2 ฉบับ และให้ผู้ค้ำประกันลงนาม พร้อมเตรียมเอกสาร
        ประกอบสัญญา ส่งให้สถานศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    4. มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา และจัดพิมพ์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาลงนาม
    5. นักศึกษารอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอมทางบัญชีธนาคารกรุงไทย
   
        ผู้ค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน
    1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
    2. กรณีบิดา มารดา เสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
    3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
   
    หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาใหม่ที่เคยกู้มาจากสถาบันเดิม (กู้ต่อเนื่อง) สามารถยื่นกู้ต่อเนื่องได้
    กรณีนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยกู้มาก่อน (กู้รายใหม่) สามารถยื่นขอกู้ได้ ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนกว่างบประมาณกู้รายใหม่จะหมด
   
  แผนกทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  โทร. 0-2807-4500 ต่อ 383, 384 มือถือ 084-6977668
  http://depart.sau.ac.th/scholarship/
  http://facebook.com/scholarship.sau
  ข้อมูลเพิ่มเติม : www.studentloan.or.th