คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
    - สาขาวิชาการเงิน
        มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ การจัดการทางการเงิน ในปัจจุบัน การลงทุนวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านการเงินระหว่างประเทศ ด้านการวางแผนการจัดการการเงินในบริษัทเอกชนต่างๆ และการวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนการเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการเงิน สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือนักวิเคราะห์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันภัยและบริษัทการค้าระหว่างประเทศ และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกชนในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ