หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Engineering Program in Engineering Management
    
        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ และสามารถที่จะพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานวิศวกรรมในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิศวกรระดับผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และแนวการบริหาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอนสาขาวิชาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 สาขาวิชา คือ
    - สาขาการจัดการงานวิศวกรรม
        โอกาสในการประกอบวิชาชีพ
        ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ