ค่าเล่าเรียน
    ระดับปริญญาตรี
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)
 
   
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นให้ความรู้ฝึกฝนนักศึกษาให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และวิชาชีพที่พร้อมจะประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ขณะเดียวกันบัณฑิตจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนางานในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันบัณฑิตที่ผลิตออกไปจะต้องมีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอน 7 สาขาวิชาดังนี้
 
  1. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย
  3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม*
  7. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 8. สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ *
   

 
คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
 
   
        คณะบริหารธุรกิจ มีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม นำความรู้ความสามารถเพื่อออกไปประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น หลักสูตรต่างๆที่คณะบริหารธุรกิจได้จัดวางโดยการคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์
 ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้
 
  1. สาขาวิชาการบัญชี 4. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  2. สาขาวิชาการเงิน 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการตลาด  
  2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Faculty of Arts and Sciences)
 
   
        มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นำมาประยุกต์ใช้เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดสอน 3 สาขาวิชาดังนี้
 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย *
                     
 
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
 
 
        หลักสูตรนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในวิชากฎหมาย เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ อย่างรอบ รอบด้าน รอบคอบ
 
  1. สาขาวิชานิติศาสตร์
    หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างดำเนินการ
    ระดับปริญญาโท
   
 
     
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)  
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)  
  3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)  
  4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(รป.ม.)  
 
*ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 15,000/เทอม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 190, 192