ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 15-21 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 12,000 ค่าหน่วยกิต: 15,000 ค่าหน่วยกิต: 21,000
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 8,220 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 3,000 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,950
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 20,220 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 40,234 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 160,320 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 160,000 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 212,800
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ/ค่ำ/อาทิตย์
(รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี, ภาควันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน 2 ปี ครึ่ง) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 15-21 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 12,000 ค่าหน่วยกิต: 15,000 ค่าหน่วยกิต: 21,000
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 8,220 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 3,000 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,950
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 20,220 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 37,450 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี): *72,910 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี): 80,000 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2ปี): 114,400
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 17-23 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 17,400 ค่าหน่วยกิต: - ค่าหน่วยกิต: 36,600
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 10,770 ค่าบำรุงและอื่นๆ: - ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,950
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 28,170 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: - รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 40,000.
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 53,670 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : - รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 82,200
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): *212,170 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 348,900
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 15-21 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน - หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 17-18 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 17,700 ค่าหน่วยกิต: - ค่าหน่วยกิต: 40,800
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,340 ค่าบำรุงและอื่นๆ: - ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,200
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 27,040 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: - รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 50,000
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 53,640 รวมค่าใช้จ่ายปีแรก: - รวมค่าใช้จ่ายปีแรก: 100,000
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี): *160,040 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี): - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3ปี): 300,000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ /เสาร์-อาทิตย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 12-18 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 9,600 ค่าหน่วยกิต: 15,000 ค่าหน่วยกิต: 21,000
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 5,400 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 3,000 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,950
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 15,000 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 30,000 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): *125,730 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 160,000 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 212,800
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ
เทอม 1 (เรียน 18-21 หน่วยกิต**) เทอม 1 (เรียน 20 หน่วยกิต) เทอม1 (เรียน 16-17 หน่วยกิต)
ค่าหน่วยกิต: 14,400 ค่าหน่วยกิต: 15,000 ค่าหน่วยกิต: 21,000
ค่าบำรุงและอื่นๆ: 6,630 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 3,000 ค่าบำรุงและอื่นๆ: 9,950
รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 21,030 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 18,000 รวมค่าใช้จ่าย เทอม 1: 30,950
รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี: 36,890 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 40,000 รวมค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี : 57,200
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): *137,130 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 160,000 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4ปี): 212,800

 

ประมาณการค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
รวมทั้ง
หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.)
• วิศวกรรมอุตสาหการ  
28,170
25,500
25,000
26,500
27,000
27,000
27,000
26,000
212,170
• วิศวกรรมไฟฟ้า 
30,570
24,500
24,000
26,500
27,000
27,000
27,000
25,600
212,170
• วิศวกรรมโยธา(เปิดเฉพาะภาคปกติ)  
28,170
26,500
25,500
26,500
26,000
27,000
27,000
26,400
213,070
• วิศวกรรมเครื่องกล 
32,670
25,500
25,500
26,500
27,000
27,000
27,000
26,270
217,440
• วิศวกรรมความปลอดภัย 
28,170
26,500
26,000
26,500
27,000
27,000
27,000
26,900
215,070
• วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
30,570
26,500
26,000
26,500
26,000
26,000
27,000
25,500
214,070
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   และโทรคมนาคม
30,870
26,500
27,000
26,500
27,000
27,000
27,000
25,400
217,270
หลักสูตร 4 ปี ปกติ/สมทบ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียน 3 ปี)
• วิศวกรรมอุตสาหการ  
29,570
25,920
25,920
25,920
25,920
25,920
159,170
• วิศวกรรมไฟฟ้า 
33,170
25,280
25,280
25,280
25,280
25,280
159,570
• วิศวกรรมโยธา(เปิดเฉพาะภาคปกติ)  
31,970
25,540
25,540
25,540
25,540
25,540
159,670
• วิศวกรรมความปลอดภัย 
27,040
26,600
26,600
26,600
26,600
26,600
160,040
• วิศวกรรมเครื่องกล 
31,370
25,986
25,986
25,986
25,986
25,986
161,300
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   และโทรคมนาคม
33,470
26,280
26,280
26,280
26,280
26,280
164,870
  • คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ/อาทิตย์ (รับผู้จบ ม6. หรือ ปวช.)
• ทรัพยากรมนุษย์  
22,420
18,771
18,771
18,771
18,771
18,771
18,771
18,774
153,820
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
21,520
19,028
19,028
19,028
19,028
19,028
19,028
19,032
154,720
• การเงิน (เปิดเฉพาะภาคปกติ)
22,420
18,757
18,757
18,757
18,757
18,757
18,757
18,758
153,720
• การตลาด 
22,420
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
154,720
• การบัญชี 
20,220
20,014
20,014
20,014
20,014
20,014
20,014
20,016
160,320
หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ปกติ/ค่ำ/อาทิตย์ (รับผู้จบ ปวส. ใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี)
• การบัญชี 
20,220
17,230
17,230
18,230
72,910
• ทรัพยากรมนุษย์  
21,920
18,200
18,200
18,200
76,520
• การตลาด 
21,920
18,130
18,130
19,130
77,310
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
23,520
20,430
19,430
18,430
81,810
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ
• รัฐประศาสนศาสตร์ 
15,000
15,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
15,730
125,730
• ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
21,520
18,860
18,860
18,860
18,860
18,860
18,860
12,940
147,620
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   (เปิดเฉพาะภาคปกติ)
24,220
21,860
21,860
21,860
20,860
20,860
20,860
20,640
173,020
• ดิจิทัลมีเดีย (เปิดเฉพาะภาคปกติ)
25,420
21,128
21,128
21,128
21,128
21,128
21,128
21,132
173,320
  • คณะนิติศาสตร์
หลักสูตร 4 ปี ปกติ/ค่ำ
• นิติศาสตร์ 
27,820
15,860
15,860
15,860
15,860
17,860
17,860
16,940
143,920

คณะ/สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
รวมทั้ง
หลักสูตร
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
เทอม1
เทอม2
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) 31,550 32,600 32,600 32,600         129,350
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 39,150 28,200 28,200 28,200      
123,750
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 39,150 27,316 27,316 27,318      
121,100

*ค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 15,000/เทอม เป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 190, 192