มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้และคุณธรรม สามารถสร้างองค์ความรู้และประยุกต์เทคโนโลยีทั้งระดับสากลและท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย ชี้นำสังคมด้วยการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่ชุมชน ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
   
  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้กำหนดภารกิจหลัก ดังนี้
   
  • มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บริหารโดยมูลนิธิ ไม่แสวงหากำไร ยั่งยืนกว่า 38 ปี
     
     
  • พัฒนาหลักสูตรทันสมัย พัฒนาศักยภาพ เพื่อโอกาสสูงสุดในการทำงาน และก้าวสู่มืออาชีพอย่างมั่นใจ
     
  • พัฒนานักศึกษาให้รู้จริง ทำจริง สนุกกับการเรียนรู้ ปลอดภัย คุ้มค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสำเร็จ
     
  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่ระดับโลก พร้อมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม