เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
:  เป็นสถาบันที่มีคุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ คู่การปฏิบัติ
 
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
:  มีคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถเทคโนโลยี
 
ปรัชญามหาวิทยาลัย
:  วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) บุคคลล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
:  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย : เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ โดยมุ่งเน้นการเป็นเครือข่ายความร่วมมือต่อกันในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และสากล
 
   
   
" หลักคุณธรรมจริยธรรมที่นักศึกษาควรถือปฏิบัติ  คือ "การดำรงตนเป็นพลเมืองดีในสังคม" "