รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ประเภท Microsoft Word 2007
นางสาวณภัทร แจ่มศรี
และได้ไปแข่งขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ประเภท Microsoft Excel 2007
นายนันทการณ์ อินทรีย์รางวัลรองชนะเลิศ

ประเภท Microsoft Excel 2002
นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถนอม

และได้ไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีน

 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

ประเภท

Microsoft Excel 2007

นายนิติ ลออธรรม
และได้ไปแข่งขันระดับโลกที่แคนาดา

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท Microsoft Word 2007

นางสาววาทินี คงศรี


รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ประเภท Microsoft Word
นายศิวพล รีเอี่ยม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ประเภท Microsoft Excel

นางสาวกนกวรรณ ยิ้มถนอม

*ทั้งสองคนได้ไปแข่งขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา