เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงขยายพิธีประสาทปริญญาบัตร

ครั้งที 38 และครั้งที่ 39 เป็น 4 วัน  (17 - 20 กุมภาพันธ์ 2565)

ทุกท่านที่จะเข้าร่วมงานต้องตรวจคัดกรอง COVID-19 ล่วงหน้า 

และแสดงผลการตรวจที่จุดคัดกรองของมหาวิทยาลัย

**ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองสถานการณ์ COVID-19 สำหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต** 

**ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ปกครองและผู้ติดตาม**

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 38

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

กำหนดการ

06.00 – 08.00 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจคัดกรอง COVID-19 และ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

08.00 น. – 08.30 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ขึ้นห้องประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง (นั่งตามเลขที่ ที่กำหนด)

08.30 น. – 10.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร (ซ้อมย่อย)

10.00 น. – 10.15 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้าแถว ณ ป้ายแสดงแถวอักษรบริเวณที่ มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อตรวจสอบรายชื่อ 

 

  10.15 น. – 10.30 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตั้งแถวเดินเข้าห้องประชุม *กรณีฝนตกยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว

10.30 น. – 12.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

12.00 น.
- เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เดินแถวออกจาก ห้องประชุม

12.00 น. – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 15.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตั้งแถวตามจุดที่กำหนดบริเวณหน้าอาคาร พลกฤษณ ประโมทกะ เพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ (ตามคณะและสาขาวิชา)

หมายเหตุ : 

 - ประตูมหาวิทยาลัยเปิดเวลา 06.00 น. 

 - กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีซ้อมประสาทปริญญาบัตร 

ครั้งที่ 39

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

กำหนดการ

09.00 น. – 11.00 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจคัดกรอง COVID-19 และ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

11.00 น. – 13.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตั้งแถวตามจุดที่กำหนด บริเวณหน้าอาคาร พลกฤษณ ประโมทะกะเพื่อถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ (ตามคณะและสาขาวิชา)

13.00 น. – 14.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. – 14.30 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ขึ้นห้องประชุมเข้ารับฟังคำชี้แจง (นั่งตามเลขที่ ที่กำหนด)

 

  14.30 น. – 15.00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้าแถว ณ ป้ายแสดงแถวอักษรบริเวณที่ มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

15.00 น. – 15.15 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้าแถว ณ ป้ายแสดงแถวอักษรบริเวณที่ มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

15.15 น. – 15.30 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตั้งแถวเดินเข้าห้องประชุม *กรณีฝนตกยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว 

15.30 น. – 17.30 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

17.30 น.
- เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เดินแถวออกจาก ห้องประชุม

หมายเหตุ  :  

- ประตูมหาวิทยาลัยเปิดเวลา 09.00 น. 

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ระหว่างเวลา 06.00 น. – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กำหนดการ

06:00 น. – 08:30 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจคัดกรอง COVID-19 และ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

08:30 น. – 08:45 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้าแถวเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

08:45 น. – 09:00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตตั้งแถวเดินเข้าห้องประชุม *กรณีฝนตกยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว

09:00 น. – 09:15 น.
- กรรมการสภา ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์รอต้อนรับประธานพิธี

09:30 น.
- ประธานพิธีเดินทางถึงมหาวิทยาลัย เข้าสู่ห้องรับรอง

09:30 น. – 09:45 น.
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ เข้าสู่ห้องประชุม

09:45 น. – 11.45 น.
- ประธานพิธีเข้าสู่ห้องประชุม 

   ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 

   อธิการบดีกล่าวรายงาน 

- ประธานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต 

- ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน 

- ประธานพิธีให้โอวาท 

- ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย 

11.45 น. – 12.00 น.
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ส่งประธานพิธี เพื่อกลับสู่ห้องรับรอง

12.00 น. – 12.30 น.
- คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและส่งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ช่วงเวลาที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุม
  

หมายเหต : 

 - ประตูมหาวิทยาลัยเปิดเวลา 06.00 น.

 - กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และ สื่อประชาสัมพันธ์  

Mobirise

 

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 39

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

กำหนดการ

09.00 น. – 12:30 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจคัดกรอง COVID-19 และ รายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

12:30 น. – 12:45 น.

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต เข้าแถวเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

12:45 น. – 13:00 น.
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตตั้งแถวเดินเข้าห้องประชุม 

*กรณีฝนตกยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว

13:00 น. – 13:15 น.
- กรรมการสภา ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ เข้าสู่ห้องประชุม

13:15 น. – 15.45 น.
- ประธานพิธีเข้าสู่ห้องประชุม 

- ประธานพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

 - อธิการบดีกล่าวรายงาน

 - ประธานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต

 - ผู้แทนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน

 - ประธานพิธีให้โอวาท 

- ประธานพิธีกราบลาพระรัตนตรัย 

15.45 น. – 16.00 น.
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติและคณาจารย์ส่งประธานพิธี 

- ประธานพิธีเดินทางกลับ 

16.00 น. – 16.30 น.
- คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและส่งดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ช่วงเวลาที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุม       

หมายเหตุ : 

 - ประตูมหาวิทยาลัยเปิดเวลา 09.00 น. 

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และ สื่อประชาสัมพันธ์


Mobirise
ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106)
เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160

หากท่านต้องการติดต่อหรือต้องการคำแนะนำ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้ :

โทรศัพท์ : 02-8074500 – 27 ต่อ 190,192
แฟกซ์ : 02-8074528 – 30
อีเมล์ : info@sau.ac.th
website: www.sau.ac.th