แนวทางและขั้นตอนในการรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ 5,000 บาท และส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย
(สำหรับนักศึกษารหัส 56 – 63) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีดังนี้

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564 และลงทะเบียนเรียนหลายสถาบันหรือหลายหลักสูตร จะต้องเข้าระบบยืนยันตัวตนขอใช้สิทธิ์การเยียวยาผ่านระบบของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://covidfund.cupt.net เพื่อเลือกยืนยันสิทธิ์ว่าจะขอใช้ส่วนลดที่สถาบัน/หลักสูตรใด เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของโครงการเงินกู้ของรัฐบาลที่ผู้รับการช่วยเหลือด้วยงบประมาณดังกล่าวต้องเป็นคนไทย และ ไม่ซ้ำซ้อน (เพราะมีนักศึกษาบางคนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 สถาบัน/หลักสูตร) ซึ่งนักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์เลือกสถาบัน/หลักสูตรด้วยตนเอง และต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ของ ม.อ.อ. ด้วย (ต้องดำเนินการทั้ง 2 ระบบ)

2. นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน (ยังไม่หักเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา)
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564 และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวนแล้ว (รายชื่อนักศึกษาที่ชำระเต็มจำนวน) นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ของ ม.อ.อ. (Fundreg.sau.ac.th) ให้เรียบร้อย
- มหาวิทยาลัย จะคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีด้วยเลขประจำตัวประชาชน หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ของ ม.อ.อ. (Fundreg.sau.ac.th) เรียบร้อยแล้ว

3. นักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือชำระเป็นบางส่วน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564 และยังไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือชำระเป็นบางส่วน นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ของ ม.อ.อ. (Fundreg.sau.ac.th) ให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา โดยได้รับเป็นส่วนลดค่าเทอม ในวันที่นักศึกษาชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

4. นักศึกษาที่ กู้ยืมเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564 และแจ้งความประสงค์ขอกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุน กยศ. นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ของ ม.อ.อ. (Fundreg.sau.ac.th) ให้เรียบร้อย และต้องได้รับการแจ้งผลว่าได้รับสิทธิ์การกู้ยืมจากกองทุน กยศ. ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา โดยได้รับเป็นส่วนลดค่าเทอม ในวันที่นักศึกษาได้การแจ้งผลยืนยันสิทธิ์ (รายละเอียดสอบถามได้ที่แผนกกองทุน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์).


ช่วงเวลาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของ ม.อ.อ. (Fundreg.sau.ac.th) ได้ถึง 12 ตุลาคม 2564 เวลา 23.59 น.
หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ถือว่า ไม่ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ 5,000 บาท และส่วนลดค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย (สำหรับนักศึกษารหัส 56 – 63)


ขั้นตอนการขอคืนเงิน สำหรับนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียนการศึกษาเต็มจำนวน

มหาวิทยาลัย จะโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เข้าบัญชีของนักศึกษาที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินให้หน่วยงานรัฐ)
ไม่สามารถคืนผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของบุคคลอื่นได้
นักศึกษาจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับบัญชีของนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อนวันที่มหาวิทยาลัยจะโอนเงิน
หากท่านไม่ได้ใช้งานพร้อมเพย์ (PromptPay) มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด


ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐ 5,000 บาท

มีสัญชาติไทย
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานทังภาครัฐและภาคเอกชน
ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ


วิธีลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับนักศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียนการศึกษาเต็มจำนวน

ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Digital-Banking/PromptPay
ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169
ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/special/PromptPay/Pages/index.html
ธนาคารออมสิน GSB : https://www.gsb.or.th/service/promptpay
ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/howto/app/register-tmb-promptpay.php
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/online/promptpay
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ISBT : https://www.ibank.co.th/th/product/other-service/lists/2020-01-25-13-08-62
ธนาคารอื่น ๆ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/covid19/content/public/Pages/promptpay.aspx