รับข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรง
พร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน

กลุ่มเชี่ยวชาญ DP  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
(Master of Science Program in Management of Digital Technology Innovation) (MDTI)
กลุ่มเชี่ยวชาญด้าน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Specialization in Data Protection and Information Security Management) (DP)

Mobirise Website Builder

" พัฒนาคุณด้วยหลักสูตรคุณภาพเพื่อก้าวสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต "

เกี่ยวกับหลักสูตร 

Data Protection and Information Security Management เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลและการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ Cyber Security & Data Protection ที่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากหลักสูตรไปทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลและการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นงานสำคัญสำหรับองค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้จากผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์จริงในด้าน Cyber Security & Data Protection รวมถึงการฝึกประสบการณ์จริงจากการทำโครงงานในเรื่องระบบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) และระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารด้าน Cyber Security & Data Protection ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Mobirise Website Builder

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตร

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการ และกฎหมายด้าน Cyber Security & Data Protection
2. มีความรู้ความเข้าใจกรอบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
3. มีความรู้และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ Data Security
4. สามารถออกแบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
5. สามารถวัดประสิทธิภาพ การติดตามและตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Mobirise Website Builder

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

1. ผู้ที่ต้องการ Reskill/Upskill ด้าน Cyber Security & Data Protection โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านนี้มาก่อน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานและรายได้ เนื่องจากเป็นสาขางานซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรอย่างมาก
2. ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากในยุคการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล องค์กรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะด้าน Cyber Security & Data Protection 

Mobirise Website Builder

ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี 

ผู้เรียนสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายใน 1.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดสรรเวลาของผู้เรียน
เนื่องจากการศึกษารายวิชาของหลักสูตรเป็นแบบคอร์สออนไลน์สามารถเรียนเวลาใดก็ได้
ภายใต้กรอบเงื่อนไขระยะเวลาตามข้อกำหนดของหลักสูตร

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

Mobirise Website Builder
 • Cyber Security & Data Protection เป็นทักษะสำคัญที่องค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต้องการ
  รายงานจาก ISC2 องค์กรทางด้าน Cyber Security & Data Protection อันดับต้นของโลก ระบุผลสำรวจ พบว่าในปัจจุบันงานด้าน Cyber Security & Data Protection เป็นตำแหน่งงานที่ขาดแคลนและกำลังเป็นที่ต้องการจากองค์กรเป็นอย่างมาก โดยในช่วงปลายปี 2021 มีตำแหน่งงานด้าน Cyber Security & Data Protection เปิดรับจากองค์กรทั่วโลกถึง 2.72 ล้านตำแหน่ง ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสหางานได้ง่ายขึ้นและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าสายอาชีพอื่น
 • Reskill และ Upskill สู่สายอาชีพใหม่เพิ่มความก้าวหน้าและความมั่นคง
  หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อ Reskill ให้กับผู้เรียนที่ไม่เคยมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Cyber Security & Data Protection มาก่อน รวมถึงคนที่มีพื้นฐานมาแล้วก็สามารถ Upskill ต่อยอดความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นนักบริหารด้าน Cyber Security & Data Protection มืออาชีพได้เช่นกัน
 • เรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security & Data Protection ตัวจริงจากองค์กรชั้นนำ
  คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน Cyber Security & Data Protection มาอย่างยาวนาน ผู้เรียนในหลักสูตรนี้จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์จากมืออาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • มีโอกาสทำโครงงาน (Project) กับมืออาชีพเสริมทักษะที่สามารถใช้งานได้จริง
  ผู้เรียนในหลักสูตรจะมีโอกาสทำ Project จริงเพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถทำงานได้จริง เสริมด้วยการแชร์ความรู้และประสบการณ์กับผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานในองค์ระดับมืออาชีพ เปิดวิสัยทัศน์และเครือข่ายในการทำงานให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 • รูปแบบการเรียนออนไลน์ที่มีความยืดหยุ่น
  การเรียนในหลักสูตรเป็นรูปแบบคอร์สออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีคุณภาพทำให้มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาการเรียนด้วยตนเองสามารถเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้ 

รูปแบบการเรียน

Mobirise Website Builder

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Mobirise Website Builder

เงื่อนไขการสอบรายวิชา และการได้รับประกาศนียบัตร (Certificate)
1. เมื่อสอบผ่านรายวิชาในคอร์สออนไลน์ ได้ผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป จะเก็บหน่วยกิตได้ และได้รับประกาศนียบัตรรายวิชา
2. เมื่อเก็บหน่วยกิตรายวิชาบังคับครบทั้งหมด 18 หน่วยกิต (12 รายวิชา) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จะได้รับประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ

เงื่อนไขการสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท DP
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รับรอง ในกรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
2. สอบผ่านรายวิชาบังคับในคอร์สออนไลน์ของหลักสูตรจำนวน 18 หน่วยกิต โดยได้ผลการเรียนในแต่ละรายวิชาระดับ C ขึ้นไป และได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท DP
1. ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในคอร์สออนไลน์ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยมีหน่วยกิตสะสม 30 หน่วยกิต
2. สอบผ่านการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 6 หน่วยกิต
3. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
5. สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในระบบที่สามารถสืบค้นได้ เช่น ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย หรือระบบฐานข้อมูล ThaiLIS

หมายเหตุ: เมื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องเรียนและสอบจบการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยโดยใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร (โดยประมาณ)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 149,000 บาท

รายการ ค่าใช้จ่าย/คอร์ส ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาในคอร์สออนไลน์แบบเก็บหน่วยกิต และสะสมในระบบคลังหน่วยกิต 3,900 บาท 78,000 บาท (20 วิชา 30 หน่วยกิต)
เมื่อสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   65,000 บาท (ผ่อนชำระได้)
- ค่าลงทะเบียน Independent Study (IS) 6 หน่วยกิต
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
- ค่าสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Examination) (กรณีที่สอบครั้งแรกไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้และต้องชำระเพิ่ม 5,000 บาท/ครั้ง)
*หมายเหตุ 
- ผู้เรียนจะต้องเรียนและสอบผ่านในคอร์สออนไลน์รายวิชาบังคับผ่านอย่างน้อย 12 วิชา (18 หน่วยกิต) จึงจะสามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
- กรณีที่ผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนจบหลักสูตรเกิน 1.5 ปี นับจากวันที่ได้เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย จะต้องชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษาเทอมละ 10,000 บาท 
รวมทั้งหมด 143,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา แผน 2 แบบวิชาชีพ
1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ* 18
3. หมวดวิชาเฉพาะเลือก 12
4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
5. หมวดการค้นคว้าอิสระ 6
6. หมวดการสอบประมวลความรู้ -
รวม ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน 2 แบบวิชาชีพ กลุ่มเชี่ยวชาญด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Specialization in Data Protection and Information Security Management)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826076 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 1
4826071 การบริหารโครงการ
4826021 การวัดประสิทธิภาพ การติดตามและตรวจสอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826022 ระเบียบวิธีการออกแบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
4826023 หลักการด้านวิศวกรรมความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826032 การออกแบบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826024 กฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826025 พื้นฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
4826026 มาตรฐานระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติ
4826027 มาตรฐานและมาตรการพื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยInformation
4826031 การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826029 การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
4826028 กรอบปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
4826033 การคุกคาม การละเมิดความเป็นส่วนตัว และการรั่วไหลของข้อมูล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826034 มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826063 เทคโนโลยีระบบคลาวด์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826072 วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจดิจิทัล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826073 โซลูชั่นดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726093 การค้นคว้าอิสระ
4826001 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
4826061 การโปรแกรมด้วยไพทอน 1
4826076 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 1
4826071 การบริหารโครงการ
4826070 แบบจำลองธุรกิจ
4826041 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4826042 การสังเคราะห์นวัตกรรม
4826024 กฎหมายดิจิทัลและกฎระเบียบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4826043 กระบวนการการคิดเชิงออกแบบ
4826044 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
4826045 นวัตกรรมทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
4826046 พาณิชยกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรม
4826064 ปัญญาประดิษฐ์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826072 วิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจดิจิทัล (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826078 การวิจัยทางธุรกิจ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4826074 กลยุทธ์และการปฏิบัติการทางการตลาด(หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726091 วิทยานิพนธ์ 1
4826073 โซลูชั่นดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ (หรือวิชาเฉพาะเลือกของกลุ่มฯ)
4726092 วิทยานิพนธ์ 2

สมัครเรียน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว (เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ – สกุล หลังรูป) 1 รูป
2. สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์) ถ่ายย่อ A4 2 ฉบับ
3. สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
5. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบเเต่งตั้งยศ เเละอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ
**เอกสารทุกประเภทแปลงไฟล์เป็น Jpg

การส่งหลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียนในรูปแบบของไฟล์ Jpg
มาที่ อีเมล : info@sau.ac.th หรือ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 02-807-4500
แฟกซ์ : 02-807-4528-30 ได้ตั้งแต่วันนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-807-4500

ติดต่อสอบถาม 
  Email : info@sau.ac.th
  โทรศัพท์ : 02-807-4500
  แฟกซ์ : 02-807-4528-30