M.Eng บทนำ

 

 

บทนำ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาและประดิษฐ์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับพัฒนาขึ้นภายในประเทศไทย
ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้ง เครื่องมือเครื่องจักรกล หุ่นยนต์กลไก กระบวนการผลิต และระบบอัตโนมัติ ล้วนมีพื้นฐานมาจากวิทยาการวิศวกรรมไฟฟ้า จนอาจกล่าวได้ว่า วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นพหุวิทยาการที่ได้รวมเอาวิทยาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังเอาไว้ และผู้ที่มีหน้าที่หลักในการใช้งานเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องจักรกล หุ่นยนต์กลไก กระบวนการผลิต และระบบอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม ตั้งแต่ออกแบบ ควบคุม และซ่อมบำรุง ล้วนเป็นหน้าที่ของวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรในสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นในการสร้างกำลังคนของประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยในขั้นสูง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวิศวกร และนักวิชาการที่มีความรู้ขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ที่สามารถดำเนินงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศต่อไป
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านี้เน้นทางการวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามแผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์) หรือตามแผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาบรรยายผนวกกับทำวิทยานิพนธ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้และทักษะของนักศึกษาแต่ละราย ผู้ที่เลือกแผน ก แบบ ก 1 จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานวิจัยทางด้านไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า รวมทั้งงานวิจัยทางด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย

หลักสูตรที่แนะนำ

Master of Public Administration (Public Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Master of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Master of Engineering Program in Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า