อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า


ระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท
ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตร ชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า 5,500 บาท
สำหรับผู้สมัครที่มีกองทุนกู้ยืมการศึกษาจากสถาบันเดิม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ชาย) 1,720 บาท
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หญิง) 1,590 บาท
- คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์ (ชาย) 1,470 บาท
- คณะบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์ (หญิง) 1,340 บาท
**อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า ให้ผู้สมัครนำมาชำระใน วันที่สมัครเรียน** 

หลักฐานการสมัคร

รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว

(เสื้อเชิ๊ตสีขาว/สูท เขียนชื่อ-สกุล หลังรูป) 4 รูป ของผู้สมัคร

สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)

ถ่ายย่อ A4 3 ฉบับ ของผู้สมัคร

สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา 3 ฉบับ

หนังสือรับรองการเรียนจบ 3 ฉบับ ของผู้สมัคร

สำเนา ทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

สำเนา ทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ ของผู้สมัคร

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ ของผู้สมัคร

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบแต่งตั้งยศ และอื่นๆ (ถ้ามี)

สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบแต่งตั้งยศ และอื่นๆ (ถ้ามี) 2 ฉบับ ของผู้สมัคร